Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739


Pussele , de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739.

De historische werkgroep van Escharen Terug in de Tijd, een in bulletinvorm uitgegeven schriftuur, heeft goed werk gedaan en ons weer op het spoor gezet, om Pussele, het erfgoed van Sint Willibrord, nader te bekijken. Ook in het Willibrord jaar 1989 is er veel onderzoek gedaan naar en geschreven over deze bisschop en zijn klooster in Echternach. En niet minder is er geschreven over deze bisschop en het enorme goederenbezit, meestal in de vorm van landgoederen, welke deze missionaris in 739 aan het klooster naliet. Vroeger en ook nu nog, betekende grond macht en dat gold blijkbaar ook voor geloofsverkondigers.

erfgoed_van_mylle.jpgZo vertelt de historicus Arnoud-Jan Bijsterveld, binnenkort professor in Tilburg, dat de landgoederen, welke door Frankische edellieden, zoals ene graaf Ebroinus, aan Willibrord werden geschonken , meestal bestonden uit verschillende hoeven, dikwijls complete boerderijen. En wel zo compleet dat daarbij een aantal lijfeigenen, zogenaamde horigen, mee geschonken werden. Het is bekend, dat rond Den Bosch ooit zeven boerderijen, tegelijk met gemiddeld 25 horigen elk, werden weggeven. Die horigen bewerkten de gronden en stonden onder toezicht van een landgoedbeheerder, een zogenaamde meier. Verder hadden zij geen enkel recht.

kooster_echternach.jpg
Klooster in Echternach

Toen Willibrord hun heer werd, kregen zij het geleidelijk aan beter. Daar komt mogelijk ook de spreuk vandaan -onder de kromstaf is het goed leven-.
Bovenstaand kaartje ( erfgoed van Mylle) probeert aan te duiden, hoe een dergelijk bezit van van Willibrord er uitgezien kan hebben in onze contreien. We nemen dan aan, dat Pussele, genoemd in het door hemzelf geschreven calendarium, het landgoed is, dat in dit gebied ligt. In het onlangs uitgekomen bulletin van _-Escharen terug in de tijd- maakt men ook onderscheid tussen het Pussele van Echternach (oostelijk van de beek) en het 450 jaar latere Pisla van Marienweerdt, dat westelijk van de beek ligt. Dat met Pussele het gebied bij Mill is bedoeld, is ook af te leiden uit het feit, dat dit stuk land in de goederenlijst direct volgt op -apud Eischeren-, tevens een aantekening in genoemd calendarium.
Op het plattegrondje van Mill gaan we er even vanuit, dat de drie bouwhoven, die in de 15de eeuw al een naam droegen te weten Cokxbeecke, Scettert en Swaluwsteert tot deze schenking hebben behoord. In het oud-rechtelijk archief van Mill worden zij bij overdracht en plaatsbepaling ook steevast genoemd als het voormalig kloosterland. Anders, dan wanneer het gaat over gronden van Marienweerdt, die worden aangeduid als goederen van de abdij.
Het rechtelijk archief maakt dus ook hier duidelijk onderscheid. Na de vrede van Munster in 1648 wordt alle kerkelijk goed in een pot gedaan en geregistreerd als domeingoederen. Daarom had men in Mill, domeingronden liggen aan de weerszijden van de Domeinenstraat , Hoogveldseweg, Molenstraat en de Stationsstraat.

boerderij_domeinenstraat_hol_.jpg
voormalige boerderij A. Hol aan de Domeinenstraat

Lange tijd zijn dit grote belemmeringen geweest voor de uitbreiding van de kom van Mill.
Tot zover Sint Willibrord en zijn landgoed Pussele rond anno 700. Over zijn rechtsopvolgers en de latere eigenaren van de drie boerderijen alsmede het landgoed Pisla 450 jaar later gaat het volgende relaas in deze serie genaamd Mill in het eerste millennium omstreeks Anno Domini 1000..

menu

 • Kasteel Aldendriel inclusief fotoreportage
 • Verslag ontspoorde Duitse pantsertrein
 • Gemeente Mill en St. Hubert: de geschiedenis in vogelvlucht
 • De geschiedenis van de Princepeel inclusief fotoreportage
 • Kasteel Tongelaar inclusief fotoreportage
 • De Kerk in Mill door de eeuwen heen.
 • Het gilde van St. Catharina
 • "Wie de geschiedenis kent, leeft dubbel"
 • De Acaciahof
 • Ergens, waar in Nederland ; door A.H. de Bekker
 • De Kerk van de Heilige Willibrordus te Mill
 • Orgelbouwer Arent van Lampeler Mill
 • Het Patronaat in Mill
 • De erfenis van Graaf Ebroinus AD 721?
 • Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739
 • Mill in het eerste milennium omstreeks AD 1000
 • Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400
 • De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw
 • Van Mylle tot Mill, rond d'n Moelendicke Ad 1600
 • Predikanten en Roomsche Paepen Ad 1600
 • Over Roomsche en Calvijnsche kasteelheren in de 16e eeuw
 • Over krijtende Heeren en morrend Volk, 17 e eeuw.
 • Dominees tempel en het kapelleke van de gelovigen ad 1715
 • Het Kapelleke, de gelovigen en de wraeke anno 1715
 • Over de wonderen van de bedevaarten in de 16e en 17e eeuw.
 • Over Grande Routes en Snaphanen in de Roomsche Capelle
 • Over de gezworenen, de borgen en de nasleep anno 1715
 • Over doop- en trouwboeken, hoog bezoek en prelaten 17 eeuw
 • Van Kerkepad, Pastoors en Paepsche stoutigheden 17-18de eeuw
 • Van de Hof Pisla, de Abdij, Stericdijcke en de schuur uit 1667
 • Kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove
 • Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill
 • Bakhuizen in Mill en daarbuiten
 • Een historische wandeling door het jaar 1939
 • Het landhuis in de Stationsstraat 15 in Mill
 • Een vakantiedag met veel spannende herinneringen
 • Gedenkschrift Bierbrouwerij Het Anker-Mill
 • Onthulling namen appartementengebouwen
 • Echo der Meerheide, door M. v.d. Heijden
 • Middelbaar Onderwijs Mill
 • Vrouwen, door M. v.d. Heijden
 • Frans Klerkx
 • Notities uit het gemeentelijk archief van Mill
 • Strafrechtgeschiedenis van het Land van Cuijk periode 1588-1811
 • Mill al 649 jaar onafhankelijk
 • Mill, "Monument voor Nederlandse Militairen"
 • Als de Kerstklokken luiden door M. v.d. Heijden
 • 't is jaren geleden, maar waar gebeurd door M. v.d. Heijden
 • In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal door M. v.d. Heijden