Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400


Als de Heer van Cuijk Wennemar en zijn zoon Jan samen overeenkomen met de Heer van Zoevenborne ende Joncfrou Jutten van Haeps (Haps) het lijfeigenschap, de status van horige, onvrije en courmensluden af te schaffen is het 25 april 1383.

zegel_van_Wennemar_en_Johanna_van_Kuyc.jpg

Als je dan bedenkt, dat 100 jaar later in 1492 Amerika wordt ontdekt en meteen al door Portugezen met slaven uit Afrika wordt overladen, kunt u zich voorstellen, welk een verschil er mentaal heeft bestaan tussen Noord en Zuid-Europa, let wel in het jaar 2000 een Europa.
Nijhoff schrijft daarover in zijn gedenkwaerdigheden ( uitgave 1839),-guijt vry sijn ende bliven , so waer sij in den lande van Kuyc gesten sijn, sitten ofte woonen solen-.
Ook Dirc van Hoorne, Heer van Perels, volgt dit besluit. Bovendien worden in de oorkonde nog expliciet genoemd-Boghem ende tot Wanrade-. ( Beugen en Wanroy). Ondanks enkele scheve schaatsen hadden de Heren van Cuijk veel credit bij hun overheden en genoten daarom ook de bescherming van onder andere de Hertogen van Brabant. Ze vochten mee in de slag bij Woeringen (1288) en bij Kortrijk (1302). Eerder hadden zij de de zijde gekozen van Gijsbrecht van Aemstel in zijn strijd tegen de Edelen van Holland (1220).
Betrekkelijk blijkt later het berijden van die scheve schaats in Abstede. Tenslotte pleegde Floris de Zwarte van Holland agressie buiten zijn domein, over de grens bij Lexmond. In 1133 kwam het bij Abstede tot een treffen met de ridders van Heer Herman van Cuijk. Floris en de zijnen hadden in die contreien niets te zoeken; het was destijds Cuyklands gebied. Wel verloor juist Floris daar het leven. Het was in de schemering. Het had evengoed een andere ridder geweest kunnen zijn, moord.. moord riepen de Hollanders. Meer omdat Floris eerder jaren daarvoor, was afgewezen door de Joncfrou Helwich, een nichtje van oom Herman Heer van Cuijk. Hem werd opzet in de schoenen geschoven.. Maar daarom hoeft Helwich nog niet tot in onze dagen blijven spoken op het slot Tongelaar.
Wie, in en om Mill, naar sporen zoekt van de Heren en Jonkvrouwen van het geslacht Van Cuijk komt bedrogen uit. Hoogstens vinden we in ouden akten, namen van hunnen getrouwen, lieden, die als getuigen optreden bij geschillen, grensbepalingen et cetera.
Dat zijn meestal nobiles (edellieden) zoals: Arnaud van Muelrepas (schout van Mill), Jacob van Midlar (Middelaar) dejonge, Arnoudt van Padbroocke (Padbroek Cuijk). Door bemiddeling van Heer Otto van Cuijk wordt een van de Midlars in 1308 zelfs burgemeester van Den Bosch.
De eind historie over de Van Cuijkse is zelfs bedroevend. De laatste telg is vrouwe Johanna van Cuijk (1365). Was ze getrouwd (?), sommigen zeggen: niet getrouwd, maar volgens Dr. Coldeweij in zijn boek Kuyc 1096-1400 (uitgifte 1981) wordt haar huwelijk op 15 december 1400 ontbonden. Ze zal kinderlos sterven omstreeks 1426. Men zegt op het Hof te Mill.
Terug naar onze lijfeigenen, de onvrijen, onze voorouders, de werkslaven in en om Mill van zowel de edellieden als abten; ze mochten op de hoeven wonen, hard en veel werken, soms met honderden tegelijk.
Dr. Bas van Bavel vertelt er over in zijn boek aangaande Erfgoederen van Marienweerdt 9uitgifte 1993), hoe zij de opbrengsten van de Millsche akkers naar de schepen in de Maas sleepten. Ondanks alles zijn toch uit die makkers na 1383, de knechten, boeren en boerderijbezitters voortgekomen. Begin 1500 komen al akten van overdracht voor in het oud rechterlijk archief Land van Cuijk met namen, die ons bekend in de oren klinken, Lampeler, Koermans, de Quaij, Pieck, Croeff en vele patronymisch benoemden.

Meer hierover in het artikel van de vrienden van Myllesheem genaamd -De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw-

menu

 • Myllesheem vertelt: publicaties uit de Neije Krant
 • Plagen en Tegenslagen door Geurt Franzen.
 • Kasteel Aldendriel inclusief fotoreportage
 • Verslag ontspoorde Duitse pantsertrein
 • Gemeente Mill en St. Hubert: de geschiedenis in vogelvlucht
 • De geschiedenis van de Princepeel inclusief fotoreportage
 • Kasteel Tongelaar inclusief fotoreportage
 • De Kerk in Mill door de eeuwen heen.
 • Het gilde van St. Catharina
 • "Wie de geschiedenis kent, leeft dubbel"
 • De Acaciahof
 • Ergens, waar in Nederland ; door A.H. de Bekker
 • De Kerk van de Heilige Willibrordus te Mill
 • Orgelbouwer Arent van Lampeler Mill
 • Het Patronaat in Mill
 • De erfenis van Graaf Ebroinus AD 721?
 • Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739
 • Mill in het eerste milennium omstreeks AD 1000
 • Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400
 • De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw
 • Van Mylle tot Mill, rond d'n Moelendicke Ad 1600
 • Predikanten en Roomsche Paepen Ad 1600
 • Over Roomsche en Calvijnsche kasteelheren in de 16e eeuw
 • Over krijtende Heeren en morrend Volk, 17 e eeuw.
 • Dominees tempel en het kapelleke van de gelovigen ad 1715
 • Het Kapelleke, de gelovigen en de wraeke anno 1715
 • Over de wonderen van de bedevaarten in de 16e en 17e eeuw.
 • Over Grande Routes en Snaphanen in de Roomsche Capelle
 • Over de gezworenen, de borgen en de nasleep anno 1715
 • Over doop- en trouwboeken, hoog bezoek en prelaten 17 eeuw
 • Van Kerkepad, Pastoors en Paepsche stoutigheden 17-18de eeuw
 • Van de Hof Pisla, de Abdij, Stericdijcke en de schuur uit 1667
 • Kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove
 • Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill
 • Bakhuizen in Mill en daarbuiten
 • Gevelsteen kasteel Tongelaar
 • Myllesheem vertelt "Het leegpompen van De Wiel"
 • Een historische wandeling door het jaar 1939
 • Het landhuis in de Stationsstraat 15 in Mill
 • Een vakantiedag met veel spannende herinneringen
 • Gedenkschrift Bierbrouwerij Het Anker-Mill
 • Onthulling namen appartementengebouwen
 • Myllesheem vertelt "Mijn Opa Henricus Johannes Spanjers"
 • Myllesheem vertelt "Heeft Mill toch een Romeins verleden?"
 • Echo der Meerheide, door M. v.d. Heijden
 • Middelbaar Onderwijs Mill
 • Vrouwen, door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt "Gij zult gaan en gij zult wederkeren"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel I"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel II"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 1"
 • Frans Klerkx
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 2"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 3"
 • Notities uit het gemeentelijk archief van Mill
 • Myllesheem vertelt "De Belevenissen van een politieman"
 • Strafrechtgeschiedenis van het Land van Cuijk periode 1588-1811
 • Mill al 649 jaar onafhankelijk
 • Myllesheem vertelt "Een jubileum van een pastoor"
 • Myllesheem vertelt "Toen de trein 10 minuten te laat uit Mill vertrok"
 • Myllesheem vertelt "150 jaar het Duits Lijntje"
 • Myllesheem vertelt " De Kajotterskeet "
 • Mill, "Monument voor Nederlandse Militairen"
 • Als de Kerstklokken luiden door M. v.d. Heijden
 • 't is jaren geleden, maar waar gebeurd door M. v.d. Heijden
 • In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt " een wielerbaan in Mill "