Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill


feestgids__zangvereniging_amphion-vondel.jpg

Het Erecomité

ZeerEerw. Heer E.J. Rath, Pastoor.
Jhr. Mr. C.H.I.J.M. van Nispen tot Sevenaer, Burgemeester.
Weledl.Gestr. Heer de Vries , Notaris.
Weledl. Zeergel. Heer Moons, Dierenarts.
Edelachtb. Heer J. Verbruggen, Wethouder.
Edelachtb. Heer C. Linders, Wethouder.
Weledl. Heer A de Bekker, Gemeentesecretaris.
Edelachtb. Heer A.W. van Hout, Industrieel.
Weledl. Heer M. Vloet, Hoofd eener school.
Weledl. Heer J. van Hoof, Dir. Zuivelfabriek.

vaandel_amphion-vondel_1868.jpg


Onderstaand volgen vijf vertelsels ter gelegenheid van het jubileum Zangvereniging Amphion-Vondel, gepubliceerd in de feestgids van genoemde zangvereniging.
burgemeester_van_nispen_tot_sevenaer.jpg
Burgemeester van Mill en Sint Hubert;
Jonkheer Mr. C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer.

L.S.
Gaarne wil ik voldoen aan het verzoek van het bestuur van de Zangvereniging Amphion Vondel" om een woord van inleiding te schrijven voor het programmaboekje voor het Nationaal Muziekconcours door genoemde zangvereniging ter gelegenheid van haar zeventigjarig bestaan deze zomer te geven.
In de eerste plaats meen ik een woord van gelukwens te moeten richten tot het bestuur en de leden van Amphion Vondel ter gelegenheid van het viertiende lustrum, hetwelk zij op zoo luisterrijke wijze hopen te vieren.
Het moet tot eer van Amphion Vondel gezegd worden dat het in het Millse muziekleven steeds een eervolle plaats heeft ingenomen, dat het zich heeft mogen verheugen in de voortdurende belangstelling van hen, die door de natuur met een goede stem begiftigd waren en er prijs op stelden dit talent te ontwikkelen, doch niet minder van het muziekminnend publiek, dat gaarne van tijd tot tijd van een goede muziekuitvoering wenst te genieten. De uitvoeringen van het gezelschap stonden dan ook steeds op hoog peil en immer is er naar gestreefd de eigen prestaties aan te vullen door de beste krachten, welke men van elders wist te betrekken.
Niet beter kan deze zeventigste verjaardag herdacht worden dan door de organisatie van een nationaal muziekconcours, waarbij gezelschappen uit het gehele land en van allerlei kwaliteit zich met elkander zullen meten.
Dat de vooruitzichten voor het welslagen van het concours goed zijn bewijst het aantal inschrijvingen dat de 25 reeds heeft bereikt, doch niet minder de namen der deelnemende gezelschappen, waaronder de beste in den lande, de goede naam en algemene bekendheid der juryleden en ten slotte, het te verwerken programma.
Ik twijfel er dan ook niet aan of vele honderden vreemdelingen zullen in die dagen naar Mill getrokken worden, om kennis te maken of hun kennis te hernieuwen met deze schane gemeente.
Moge dit concours bijdragen tot verbreiding van de goede naam van Mill in den lande, tot verbreiding en versterking van de belangstelling voor zang en muziek onder haar inwoners ,en tenslotte tot de groei van de bloei van de Zangvereniging Amphion Vondel" in lengte van jaren.
De Burgemeester van Mill en Sint Hubert.
Jhr. Mr. C.H.J.I.M. van Nispen tot Sevenaer.


Hub_Verstaaten.jpg
De heer Hub. Verstraaten
Voorzitter Amphion Vondel

Dames en Heeren,
Als voorzitter van Amphion-Vondel maak ik volgaarne van de mij geboden gelegenheid gebruik om even een kort woord te schrijven.
Na mijn tienjarig voorzitterschap kan ik niet nalaten even te laten horen, dat het niet steeds was rozengeur en zonneschijn.
Maar daar stapten wij dan overheen en zo begonnen wij dan te vergaderen over een eventueel te organiseren concours.
Ik noemde in de eerste vergadering bedragen, waarmee stilletjes gelachen werd. Ik geloof echter, dat de H.H. Bestuursleden nu beter inzien, welke kosten, werkzaamheden en tegenvallers zoal kwamen kijken in de dagen, die het concours voorafgingen en er zal nu waarschijnlijk niet meer gezegd worden: Dat komt wel vanzelf.
Ik dank daarom ook bijzonder den Heer Claassens die ons als Algemeen Secretaris zo trouw heeft ter zijde gestaan.
Namens al mijn medeleden zijn wij hem erkentelijk voor zijn spontane medewerking in alles, wat met de regeling in verband stond.
Een woord van welgemeende dank ook aan onzen stillen , maar groten medewerker Directeur Kremers, die reeds zoveel jaren zijn beste krachten aan onze vereniging geeft.
Ik spreek de hoop uit, dat de komende concours dagen echte Millse feestdagen genoemd mogen worden, dagen welke door hoge vocale en instrumentale kunst veel belangstelling trekken uit Mill en verre omgeving en zeer veel voldoening schenken aan allen, die liefhebbers zijn van zang en muziek.
Deelnemers en belangstellenden roep ik bij voorbaat een hartelijk welkom toe en dank tevens allen, die op welke wijze dan ook, medewerking of steun verleenden aan ons concours.
H. Verstraaten,
Voorzitter Amphion-Vondel.


J._Kremers.jpg
J.A.M. Kremers,
Directeur Amphion Vondel.

Aan de deelnemende verenigingen.
Bij haar 70-jarig bestaan meende het bestuur van de zangvereniging Amphion Vondel de kunst en het muziekleven niet beter te kunnen dienen dan door het organiseren van een zang- en muziekconcours.
Immers zulk concours zal ongetwijfeld even nuttig zijn voor de zang en muziek in het algemeen als voor de deelnemende verenigingen in het bijzonder. Sommige gezelschappen wier glorie taande, of waar de muziekbeoefening meer of minder verwaarloosd werd, worden weer tot nieuw leven gebracht, want de deelneming aan zo'n concours vergt weer talrijke repetities. Ook voor die verenigingen, waar regelmatig wordt geoefend, is de deelneming zeker niet zonder nut; immers blijft men niet stil staan bij eenmaal verworven roem, maar vanzelf wordt genoodzaakt zijn vocale of instrumentale prestaties hoger op te voeren.
Verder is de deelneming aan een concours tevens vaak een uitstapje, wat dan voordelig zal werken op de geest in het gezelschap.
Daarom geachte deelnemers, wij heten U allen hartelijk welkom in Mill; wij hopen U zo gastvrij mogelijk te ontvangen.
In het bijzonder heten wij welkom op ons concours onze jonge zustervereniging hier ter plaatse het muziekgezelschap St. Willebrord met haar energieke directeur, die het aandurfde, reeds voor haar éénjarig bestaan , deze vereniging aan een concours te laten deelnemen Wij wensen U dan ook groot succes toe, en aan alle deelnemers, dat deze dagen voor U een lange en aangename herinnering mogen inhouden.

J. Kremers.
Directeur Amphion Vondel".


H_Claassens.jpg
H.H. Claassens,
Algemeen Secretaris.

L.S.
Toen het bestuur van Amphion-Vondel mij verzocht het Algemeen Secretariaat van het door hen voorgenomen muziek- en zangconcours op mij te nemen , kende ik de werkzaamheden, daaraan verbonden.
Maar dit heeft mij niet afgeschrikt, omdat ik mij zeker wist van de medewerking van het Bestuur.
Die wetenschap heeft mij niet bedrogen. Zij hebben mijn arbeid licht en aangenaam gemaakt.
Ik deed die trouwens graag voor een gezelschap, met welks directeur ik ook op ander gebied mag samenwerken, met welks bestuur me banden van vriendschap binden en voor welks leden ik om hun samenhorigheid en activiteit grote achting koester.
Wanneer ik met mijn geringe krachten iets mocht bijdragen aan het slagen van dit concours, dan heb ik dit ook als een maatschappelijke service beschouwd, die om het bewijzen reeds voldoening gaf.
Ik dank allen, die mijn werk hebben bevorderd of gesteund. Ik hoop dat de deelnemers of bezoekers niet in ons concours zullen worden teleurgesteld.
Welkom allen op ons feestterrein, in de eerste plaats de vreemdelingen, aan wie Mill, getrouw aan goede, oude traditiën , tonen zal, hoe het hun komst waardeert.

H.H. Claassens,
Algemeen Secretaris.
W._Verstraaten.jpg
Edelachtb. Heer W.J.H. Verstraaten
Beschermheer.

Aan Amphion Vondel

Aan het verzoek om een kleine bijdrage voor den feestgids wil ik gaarne voldoen.
In de jaren 1865-1866 werd I.C. van Hoof benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere school te Mill. Deze onderwijzer was een goed zanger en toegerust met muzikale kennis.
Door zijn inspiratie werd in 1868 eene Zangvereniging opgericht. Met medewerking van Burgemeester H. Verstraaten, kwam de "Liedertafel" tot stand. De toenmalige leden waren: de Gebroeders Antoon, Rudolph en Theodoor Verstraaten, zonen van den toen fungeerenden Gem. Secretaris Johannes Verstraaten, Koos Verstraaten, zoon van Constantinus Verstraaten, Gemeenteontvanger. Jan van Niesen, onderwijzer, Antoon Reijnen, Molenaar. Hendrik van der Linden, koopman. Antoon van der Straaten. Gerard Giezen en de Rijksambtenaar Schoenmakers, met J.C. van Hoof als directeur en Burgemeester Verstraaten als Beschermheer.

Deze kleine Zangvereniging was meer een onderling gezellig samenzijn en zij traden alleen bij bijzondere gelegenheden naar voren. De vereniging droeg de naam Amphion.
In de winter 1879-1880 werd een toneelvereniging opgericht, oftewel een rederijkerskamer. Als president fungeerde: A.I.C. Verstraaten, die zich ontpopte als een uitstekend acteur en steeds de hoofdrol in schier elk op te voeren stuk op zich nam. Leden van de rederijkerskamer waren: de Gebroeders Rudolf en Theodoor Verstraaten, Th Verstraaten, W Verstraaten, B Kerstens, W v.d. Berg, en Beschermheer Burgemeester Verstraaten.
Enkele jaren daarna moesten de beide gezelschappen een financiële crisis doormaken. Op initiatief van Burgemeester Verstraaten werd een algemene vergadering belegd van beide verenigingen; het voorstel werd ter tafel gebracht om van de twee één vereniging te maken en wel onder de naam van "Amphion-Vondel".
In 1896 kreeg het gezelschap een nieuwe directeur met name ; Vandeberg, die als musicus een zeer goede naam had. Onder zijn directeurschap heeft de vereniging Amphion Vondel een gouden tijdperk doorgemaakt, immers daar waar "A.V" optrad was het succes verzekerd. Beroemde zangstukken werden ten gehoore gebracht, terwijl de toneelstukken schitterend genoemd werden . Onder meer werden met buitengewoon succes opgevoerd; Michel Angelo of het onbekende meesterstuk Rolla; Simon Turchi of de Italianen te Antwerpen., Selim de Negerslaaf en tal van andere gerenommeerde stukken.
Destijds beschikte "A.V." over keurige tenorzangers, beroemde bassen- en baritonstemmen. Toen werd elk zangstuk, hoe moeilijk het aanvankelijk ook toescheen, steeds met accuratesse uitgevoerd.
Toen telde "A.V." onder zijn leden een paar leuke dichters, declamators, die bij elke uitvoering met hun humoristische voordrachten het publiek zo menig genotvol uur wisten te verschaffen!
Wanneer de Heer Johan van der Spank in zijn tijd optrad met zijn geestige, pittige coupletten was bij elke uitvoering de tijd steeds al te kort. Van der Spank wist er gang in te houden en het publiek applaudisseerde al, als deze vermaarde humorist op de planken verscheen.
Dat waren destijds uitvoeringen! Altijd bleek de zaal maar al te klein. Als men nu nog terugdenkt aan de diepe basstemmen van een Jan Giesen en Th. van Lieshout, aan de prachtbaritonstem van Louis van Lieshout, aan den begaafden tenor en humorist R.C. Willems!. Toen stond "A.V." op een zeer hoog vocaal en theatraal peil.

Amphion Vondel had inderdaad naam. In het jaar 1890 abdiceerde President A.I.C. Verstraaten, die opgevolgd werd door W. Verstraaten. Na Burgemeester H. Verstraaten is tot beschermheer van "A.V. "benoemd; W. Verstraaten, die tot heden nog steeds die titel bezit.
Thans gaat Amphion Vondel een feest organiseren, ten einde het 70 jarig bestaan te herdenken.
Het mag voorwaar een heele prestatie genoemd worden, een vereniging, die 70 jaren heest stand gehouden. Dat Amphion Vondel zulk een mijlpaal niet zonder de nodige aandacht voorbij laat gaan, is alleszins verklaarbaar en ook te waarderen.
Ondergetekende wenst het bestuur en de Leden van Amphion Vondel al bij voorbaat het meest mogelijk succes toe, en hoopt dat de vereniging het moge gegeven zijn over 5 jaren het 75-jarige bestaan te kunnen vieren.
Hoe Amphion tot stand kwam is medegedeeld, doch nog niet hoe Vondel is ontstaan. In oeroude tijden was Mill een Sociëteit rijk waar de heren ééns in de week een kaartje legden; deze Sociëteit was gevestigd in een zeer ouderwets Café van Johannes van Sambeek, algemeen bekend onder de naam van; Hannus de Pèlmeister ter verduidelijking; Johannes van Sambeek was opzichter van de gemeentegronden , gelegen in de Peel.
Toen het Café wegens zeer hoge ouderdom zodanig in verval geraakte, dat men er zich niet meer veilig waande werd de Sociëteit overgebracht naar de familie van Cuijk, een café naast dat van Hannes de Pèlmeister.
Op zekere winteravond zaten enige jongelui in het café van G.A. Giezen en een dier heren vroeg Giezen, waarom hij geen lid was van de oude Sociëteit; daar behoorde hij als vooraanstaand persoon toch lid van te zijn. Giezen beaamde ten volle, dat hij inderdaad lid moest zijn van het illuster gezelschap.
Algemene vergadering der Sociëteit: agenda o.m. ballotage van G.A. Giezen.
Stemming gehouden en Gerard bleek gedeballoteerd. Afspraak natuurlijk.
Men toog naar Giezen met de mededeling van den val. De "heren" vonden het ongepast om Gerard te laten vallen als lid van de Sociëteit .Wie de schuldigen waren in deze grap is duidelijk, doch werd niet door den gedupeerde begrepen.
Nu wilde G. op staanden voet ook zelf een Sociëteit oprichten, aangevuurd door de jongelui. Er kwam natuurlijk niets van een Sociëteit, maar de heren, hier in het spel , zouden revanche nemen en stelden voor een rederijkerskamer op te richten. Zo gezegd zo gedaan.
Vergadering gehouden. Een bestuur gekozen en Vondel was er. Alreeds is uiteengezet de combinatie van Amphion-Vondel. De geschiedenis van de vereniging is in het kort uiteengezet. Als de naam van Amphion Vondel bij festivals of andere gelegenheden werd genoemd om hare nummers te zingen, dan stroomden de bezoekers rondom de kiosk en het rumoer op het terrein maakte plaats voor een stilte, terwijl het publiek aandachtig luisterde.
Na elk nummer brak er steeds een geweldig applaus los; wel een bewijs dat A.V. met succes optrad.

Moge het tegenwoordige gezelschap zijn oude roem nog ééns beleven, dat zou de welgemeende wensch zijn van den Oud Burgemeester Verstraaten van Mil en Sint Hubert.


amphion_vondel_1868.jpg
Amphion-Vondel in het jaar 1868.

personen op de foto van links naar rechts:
•1. Koos Verstraaten Const.zn
•2. Th. Verstraaten Joh. z.
•3. Rudolf Verstraaten
•4. Antoon Reijnen
•5. Jan Niesen
•6. Driekske van der Linden
•7. Oud-Secretaris Ant. R. Verstraaten
•8. Antoon van der Straaten
•9. H. Schoenmakers, Rijksambtenaar
•10. Gradje Giezen
•11. J.C. van Hoof


HERINNERING

Herinnering aan lang vervlogen dagen,
'n Bladzij uit een geel vergeten boek
Doen rijzen voor de geest zovele vragen,
Waar 't antwoord men vergeefs op zoekt.

Wie waren zij, hoe was hun lot, hun leven?
Hun heengaan strakt in weemoed stil de mond....
Maar ook doet dankb're vreugd de ziele beven
Om vriendschap, trouw in kunst, die hen tezamen bond.

H.C.


amphion_vondel_1889-1890.jpg
Amphion-Vondel omstreeks 1889-1890

personen op de foto van links naar rechts:
J. van hoof Sr, Jan Giezen, Th. van Lieshout, G. Giezen, R. v.d. Linden, J van de Berg, J. van Hoof Jr. , Lamb. Verstraaten, Louis van Lieshout, Oud-Secretaris A.R. Verstraaten, Th. Verstraaten Jr., Th. Verstraaten Hz, W,J.H. Verstraaten, Notaris de Poorter.


HERINNERING

Een andere vergeelde bladzij opgeslagen....
Weer treden nieuwe beelden voor de geest,
Die uit het grijs verleden met zich dragen
Gedachten aan wat lief en dierbaar is geweest

Want velen gingen heen en weinigen bleven,
Maar d' oude vriendschaptrouw hield stand:
Loon God, die gingen met Zijn eeuwig Leven,
Geleide Hij, die bleven aan Zijn Vaderhand!

H.C.
amphion-vondel_bestuur_1938.jpg
Bestuur Amphion-Vondel 26 juni 1938.

zittend van links naar rechts;
Toon Kremers, H.H. Claassens, Hub. Verstraaten, , Jo Kremers.
staand van links naar rechts:
Herman Gerrits, Tien Janssen, Sjaak Janssen, Toon Derks, Toontje Giezen.


AMPHION-VONDEL.

Als Thebes' koning Amphion zacht tokkelde de snaren,
Dan stemden in met klank van lier de lispelende blaren.
Maar zong zijn stem in Godentaal van lachen of van wenen,
Dan hieven zich tot muren op de luisterende stenen.

Waar Vondels verzen statig gaan of huppelen in reien,
Daar wordt de mensenziel geroerd tot jubel of tot schreien.
Waar hij van Godes grootheid zingt, van mensenstrijd of lijden
Daar heffen hoog de herten zich als in zo verre tijden.

Waar zang zich huwt aan dichtertaal om door zijn toverklanken
Te tolken mensenvreugd of leed of hogen God te danken,
Daar dalen blanke perels neer tot rijke gaaf aan allen,
't Is Amphion-Vondel zangerskunst, die deze dauw doet vallen.

H.H. Claassens.

amphion-vondel_ledenlijst_1938.jpg
Zangvereniging Amphion Vondel 26 jan. 1938


Ledenlijst AMPHION-VONDEL 1938.

De navolgende leden staan op bovenstaande foto;
zittend van links naar rechts: A. Derks, A. Kremers Secr.Penn. , Jac. Jansen Bestuurslid, H.H. Claassens, H. Verstraaten, Voorzitter, J. Kremers, Directeur, H. Gerrits, M. Jansen, Antoon Giezen Bestuurslid.

staand 1e rij;
J. Josten, M. van Bommel, Th. Reijnen, A. Daamen, J. Verweijen, J. Reijnen, Sjef v.d. Boogaard, A. Martens, W. Hendriks, L. Veldpaus, C. van Hoof, Th. Ermers.

staand achterste rij ;
J. Ermers, P. Josten, Jac. v.d. Boogaard, M. v.d. Hoogenhoff, A. v.d. Berg.

Op bovenstaande foto ontbreken de heren W. Appelboom en W. Verhagen.


BEGUNSTIGERS van ons CONCOURS.

• Jhr. Mr. C.H.I.J.M. van Nispen tot Sevenaer, Burgemeester.
• Zeereerw. Heer E.J. Rath, Pastoor.
• Weled. Gestr. Heer D. de Vries, Notaris.
• Edelachtb. Heer J. Verbruggen, Grossier.
• Mevr. A. de Bekker, echtgenote van Gem. Secretaris.
• Weledelzeergel. Heer Moons, Veearts.
• Edelachtb. Heer A. van Hout, Industrieel.
• Weledel. Heer H. van Hout, Industrieel.
• Weled. Heer M. Vloet, Hoofdonderwijzer Wilbertoord.
• Heeren Gebroeders Anderegg, Bierbrouwers en Limonadefabrikanten.
• Weled. Heer J. van Hoof, Directeur Boterfabriek.
• Edelachtb. Heer C. Linders, Wethouder.
feestgids_amphion_gedeelte.jpg
gedeeltelijke inhoud van de feestgids Zangvereniging Amphion-Vondel 26 en 29 juni en 3 juli 1938.


regelement_amphion-vondel1.jpgregelement_amphion-vondel2.jpg

bron: Zangvereniging Amphion-Vondel te Mill .
Heemkundekring Stichting Myllesheem Mill.

menu

 • Myllesheem vertelt: publicaties uit de Neije Krant
 • Plagen en Tegenslagen door Geurt Franzen.
 • Kasteel Aldendriel inclusief fotoreportage
 • Verslag ontspoorde Duitse pantsertrein
 • Gemeente Mill en St. Hubert: de geschiedenis in vogelvlucht
 • De geschiedenis van de Princepeel inclusief fotoreportage
 • Kasteel Tongelaar inclusief fotoreportage
 • De Kerk in Mill door de eeuwen heen.
 • Het gilde van St. Catharina
 • "Wie de geschiedenis kent, leeft dubbel"
 • De Acaciahof
 • Ergens, waar in Nederland ; door A.H. de Bekker
 • De Kerk van de Heilige Willibrordus te Mill
 • Orgelbouwer Arent van Lampeler Mill
 • Het Patronaat in Mill
 • De erfenis van Graaf Ebroinus AD 721?
 • Pussele de erfenis van Sint Willibrordus Anno Domini 739
 • Mill in het eerste milennium omstreeks AD 1000
 • Mill en de Joncfrouen en Heeren van Kuyc tot 1400
 • De Millse samenleving omstreeks de 14e eeuw
 • Van Mylle tot Mill, rond d'n Moelendicke Ad 1600
 • Predikanten en Roomsche Paepen Ad 1600
 • Over Roomsche en Calvijnsche kasteelheren in de 16e eeuw
 • Over krijtende Heeren en morrend Volk, 17 e eeuw.
 • Dominees tempel en het kapelleke van de gelovigen ad 1715
 • Het Kapelleke, de gelovigen en de wraeke anno 1715
 • Over de wonderen van de bedevaarten in de 16e en 17e eeuw.
 • Over Grande Routes en Snaphanen in de Roomsche Capelle
 • Over de gezworenen, de borgen en de nasleep anno 1715
 • Over doop- en trouwboeken, hoog bezoek en prelaten 17 eeuw
 • Van Kerkepad, Pastoors en Paepsche stoutigheden 17-18de eeuw
 • Van de Hof Pisla, de Abdij, Stericdijcke en de schuur uit 1667
 • Kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove
 • Feestgids uitgegeven bij het 70 jarig bestaan van de zangvereniging AMPHION-VONDEL te Mill
 • Bakhuizen in Mill en daarbuiten
 • Gevelsteen kasteel Tongelaar
 • Myllesheem vertelt "Het leegpompen van De Wiel"
 • Een historische wandeling door het jaar 1939
 • Het landhuis in de Stationsstraat 15 in Mill
 • Een vakantiedag met veel spannende herinneringen
 • Gedenkschrift Bierbrouwerij Het Anker-Mill
 • Onthulling namen appartementengebouwen
 • Myllesheem vertelt "Mijn Opa Henricus Johannes Spanjers"
 • Myllesheem vertelt "Heeft Mill toch een Romeins verleden?"
 • Echo der Meerheide, door M. v.d. Heijden
 • Middelbaar Onderwijs Mill
 • Vrouwen, door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt "Gij zult gaan en gij zult wederkeren"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel I"
 • Myllesheem vertelt "Unnen aorigen tied deel II"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 1"
 • Frans Klerkx
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 2"
 • Myllesheem vertelt "Het Landhuis in de Stationsstraat Deel 3"
 • Notities uit het gemeentelijk archief van Mill
 • Myllesheem vertelt "De Belevenissen van een politieman"
 • Strafrechtgeschiedenis van het Land van Cuijk periode 1588-1811
 • Mill al 649 jaar onafhankelijk
 • Myllesheem vertelt "Een jubileum van een pastoor"
 • Myllesheem vertelt "Toen de trein 10 minuten te laat uit Mill vertrok"
 • Myllesheem vertelt "150 jaar het Duits Lijntje"
 • Myllesheem vertelt " De Kajotterskeet "
 • Mill, "Monument voor Nederlandse Militairen"
 • Als de Kerstklokken luiden door M. v.d. Heijden
 • 't is jaren geleden, maar waar gebeurd door M. v.d. Heijden
 • In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal door M. v.d. Heijden
 • Myllesheem vertelt " een wielerbaan in Mill "