Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto'sGeschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900

Inleiding

Het Nederlandse lager onderwijs werd in de negentiende eeuw steeds verder verbeterd. Kinderen gingen langer naar school en arbeid voor jonge kinderen werd in geheel West-Europa voor een belangrijk deel verboden.
Dit betekende dat kinderen in het gezin als economische factor steeds minder van betekenis werden. Een toenemend aantal ouders besloot dan ook hun spruiten aan het lager onderwijs te laten deelnemen.
Een aantal wetten zijn van 1801 tot 1985 de revue gepasseerd om het onderwijs te verbeteren en aan te laten sluiten bij de eisen van de tijd. Het mag duidelijk zijn dat over die periode voor elke plaats of dorp een eigen onderwijsgeschiedenis is te schrijven. Ik ( G.J.E. Hulsegge archivaris) heb in dit artikel het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de tweede helft van de negentiende eeuw onder de loep genomen. De volgende zaken zullen aan de orde komen; schoolgebouwen; soorten scholen; onderwijzers; leerlingen; schooltijden en leermiddelen.
Het onderwijs in de Republiek de Verenigde Nederlanden was sterk protestants-christelijk gericht. Onderwijzers waren van protestantse huize en gaven aan een relatief klein aantal kinderen onderricht. Zoals gezegd is er in de negentiende eeuw in het onderwijs veel veranderd. Er kwamen verschillende schooltypen bij. Het aantal leerlingen nam in de loop van de negentiende eeuw sterk toe. Er werden strengere eisen aan de achtergrond van de onderwijzers gesteld. Voor de klas staan zonder het afleggen van examens werd verboden. Het karakter van het onderwijs was in eerste instantie openbaar. In de onderwijswet van 1806 werd de gemeente gevraagd te zorgen voor goed onderwijs. De schoolwet van 1857 ging daarbij nog een stap verder. Het was niet langer een verzoek maar een voorschrift. Openbaar onderwijs moest voor een ieder toegankelijk zijn, ongeacht de kerkelijke achtergrond.
Leerstellige zaken mochten dan ook niet aan de orde komen. Het onderwijs behoorde gericht te zijn op het aanleren van vaardigheden en moreel. Dit moreel was gebaseerd op de christelijke maatschappelijke waarden die bij de liberale burgerij in de negentiende eeuw opgang deden.
Het onderwijs werd gegeven in kleine schoolgebouwen. Zo klein, dat het gemeentebestuur van Mill in 1854 tot nieuwbouw en in 1885 tot een grootscheepse verbouwing overging. In het navolgende hoofstuk zal daar nader worden op ingegaan.

Schoolgebouwen.

Mill en Sint Hubert beschikten in de negentiende eeuw elk over een openbare lagere school. Of beter gezegd een schoollokaal met een onderwijzerswoning. Op 3 december 1852 stuurde de schoolopziener van het "derde distrikt van Noord -Brabant" dhr. Van de Mortel aan het gemeentebestuur van Mill een brief waarin melding werd gemaakt van de slechte staat van het schoollokaal in Mill. Voor de gezondheid van de kinderen en voor het lesgeven zou het goed zijn om over te gaan tot verbouwing van de school.
Deze brief leidde ertoe dat de plannen voor een nieuw schoollokaal te Mill begin 1853 een paar keer op de raadsagenda kwamen te staan. De raad was het met het standpunt van de schoolopziener eens. Een nieuw schoollokaal was onontbeerlijk. De school was eind jaren twintig van de 19e eeuw door geldgebrek veel te bekrompen gebouwd. Te weinig ruimte en een ongezonde omgeving voor de kinderen kon men niet tolereren.
Over een nieuwe onderwijzerswoning werd aanvankelijk niet gesproken. Dit veranderde snel. De woning werd te klein bevonden en op 21 februari 1853 kwam er een schetstekening op tafel voor een nieuwe school met onderwijzerswoning. De kosten vielen daarmee ƒ 1.000,= hoger uit dan bij de eerste opzet. Het gemeentebestuur zag de noodzaak van een school met woning duidelijk in en zette zijn zinnen op het laatste plan.
Nu de kosten veel hoger waren, hoopte de gemeente op steun van de provincie.
In een brief van het gemeentebestuur aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant werd verzocht om 1/3 van de begrote kosten van ƒ 4.000,= op zich te nemen.
In de raad werd vervolgens besloten om voor de bouw van een nieuwe school naar een andere locatie te zoeken. De school bood te weinig speelruimte. Daarnaast vond de raad, dat de huidige plaats in het centrum van het dorp heel gevaarlijk was voor de kinderen. De school stond op een druk punt van wegen. De kans was niet gering dat de kinderen zouden worden overreden door voorbijrazende karren. De gemeente liet haar oog vallen op een perceel grond van Maria van Kempen, weduwe van Adriaan van Abel. Het perceel bekend onder de sectie G, nummers 210,211 en 212. Op 9 mei 1853 besloot men dit perceel aan te kopen voor de prijs van ƒ 470,=.
In het voorjaar van 1854 werd met de bouwwerkzaamheden begonnen. De planning was erop gericht dat de school er voor 1 november zou moeten staan, om betere bescherming te kunnen bieden tegen de eventuele kou van de komende winter. Aangezien de raad op 13 januari 1855 besloot tot betaling van ƒ 182,16 voor meerwerk aan aannemer Goossens mag men ervan uitgaan dat de planning voor het najaar 1854 werd gehaald. De oude school met onderwijzerswoning zou worden afgebroken. De raad schatte de opbrengst op ƒ 700,=.
In 1878 kwam er een nieuwe schoolwet. Deze wet schreef strengere bouwtechnische eisen voor dan haar voorganger uit 1857. Dat deze wet mede de aanleiding is geweest om te komen tot weer een nieuwe school in Mill is wel zeker.
Tijdens de raadsvergadering op 27 november 1882 werd de school bestempeld als zwak. Ze voldeed op geen enkele manier aan de wet. De raad besloot tot de bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning op het perceel kadastraal bekend sectie C nummer 401.
Twee jaar later kwam men van dit besluit terug. De burgemeester adviseerde de raad tijdens de vergadering op 19 december 1884 niet over te gaan tot nieuwbouw. De burgemeester stelde dat de school voldeed aan de eisen van de wet. Een verbouwing van de school en de onderwijzerswoning zou voldoende zijn om het geheel in een goede staat te brengen. Voor de financiering van de kosten ca. ƒ 3500,= schreef de gemeente een lening uit tegen 4%, af te lossen binnen een periode van 5 jaar.

school__1885_mill.jpg
Schoolgebouw met onderwijzerswoning te Mill anno 1885.

Op 20 mei 1885 vond de openbare aanbesteding plaats. Bij raadsbesluit van 5 juni 1885 werd de opdracht tot verbouwing gegund aan timmerman Arnoldus Centen te Wanroij voor een bedrag van ƒ 3899,=. De levering van 48 stuks nieuwe schoolbanken en vier dubbele borden zou worden verzorgd door timmerman Hendrikus van Mil te Uden voor een bedrag ad ƒ 370,=. De nieuwbouw te Mill in 1854 en de verbouwing in 1885 waren hard nodig. Het groeiend aantal leerlingen bracht dit onder andere met zich mee. Toch kreeg deze school met de stichting van een bijzondere lagere school in haar buurt forse concurrentie. Het aantal leerlingen liep als gevolg hiervan behoorlijk terug. De oprichting van de bijzondere lagere school in Mill wordt in het volgend hoofstuk behandeld.

Rooms katholieke meisjesschool te Mill

In 1853 mochten er in Nederland weer bisschoppen worden benoemd. Daarmee ontworstelden de Room Katholieken zich meer en meer aan de bevoogding van het liberale establishment. Sterker nog, men wenste in cultureel en politiek opzicht op eigen benen te staan. De emancipatiebeweging van confessioneel Nederland bestaande uit Rooms Katholieken en protestanten, kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw goed op gang . Dit uitte zich onder meer in het stichten van steeds meer eigen scholen. Weliswaar was de overheid nog lang niet zover, dat die zich geroepen voelde om het bijzonder onderwijs financieel te ondersteunen, met de grondwetsherziening van 1848 zette zij al een hele stap .
Tegen deze ontwikkelingen kijken we nu wat er in Mill gebeurde. Er waren twee openbare lagere scholen. De een stond in Mill en de andere in Sint Hubert. Heel overzichtelijk dus.

Deze situatie van betrekkelijke rust aan het onderwijsfront te Mill veranderde toen de plaatselijke notaris Verstraaten in 1871 vond dat het voor de Millse jeugd goed zou zijn dat er christelijk onderwijs zou komen. Hij overlegde met zijn neef, die op dat moment burgemeester van Mill was, en pastoor Michiels. Beiden gaven de notaris gelijk. Naast de openbare school moest er een Rooms Katholieke school komen. De bisschop gaf al spoedig zijn goedkeuring voor de plannen. De Verstraatens en pastoor Michiels togen daarop naar de zuster Franciscanessen te Gemert. Blijkbaar waren de zuster zo enthousiast over het voornemen, dat een drietal zusters samen met de heren terugreisden naar Mill. De zusters bleven en begonnen direct de plannen gestalte te geven. Samen met de plaatselijke bevolking hebben zij de schouders eronder gezet. Het resultaat was dat op 2 april 1872 kon worden gestart met een bijzondere lagere school voor meisjes.
Daar bleef het overigens niet bij. Ook een bewaarschool voor kinderen tot 6 à7 jaar werd spoedig van de grond geholpen. De plaatselijke parochie kreeg bij besluit van 1 juli 1872 ƒ 500,= subsidie van de gemeente om een en ander te realiseren.
Daarnaast gingen de zuster zich bezighouden met de verstrekking van voedsel aan kinderen van bedeelden of behoeftigen. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt of de kinderen van de eigen school of de openbare school kwamen.

klooster.jpg
Het klooster kapel en school voor verdere informatie zie rubriek publicaties/boeken/Mill-anno uitgave vriendenkring Myllesheem


Onderwijzers

In de negentiende eeuw was op de openbare lagere scholen het geven van onderwijs een zaak die voornamelijk was voorbehouden aan mannen. Zeker waar het platteland betrof. Een uitzondering hierop was dan het vak nuttige handwerken. De meisjes hadden daarbij het gelukkige voorrecht om dit te mogen leren van iemand van het eigen geslacht.
Aanvankelijk werd slechts door een onderwijzer per school lesgegeven. Alle kinderen zaten bij elkaar in een lokaal. In de loop van de negentiende eeuw groeide het aantal leerlingen snel.
De beide meesters konden het werk eigenlijk niet langer alleen doen. Men had hulp nodig van zogenaamde ondermeesters. In december 1853 richtte het gemeentebestuur van Mill zich tot Zijne Majesteit Koning Willem III met het verzoek om een vergoeding van ƒ 75,= uit de rijkskas voor de aanstelling van een ondermeester aan de openbare lagere school te Mill. Behalve het argument van het groeiend aantal leerlingen werd ook de zwakke gezondheid van de 51 jarige onderwijzer Petrus Hendricus Janssen gebruikt. In 1853 kwam er op school in Mill assistentie. Bij deze uitbreiding bleef het niet. Het onderwijskundig personeel zou de komende jaren uitbreiden.


schoolfoto_van_de_Millse_jongens_anno_1890.jpg
Schoolfoto van de Millse jongens van de hoogste klassen met rechts meester Willems ( cica 1890).

In 1861 kwam er een kwekeling bij. Dertig jaar later gevolgd door een derde onderwijzer. De onderwijswet van 1878 speelde daarbij een belangrijke rol. De klassedeler van 70 leerlingen werd teruggebracht naar 40. De situatie met drie onderwijzers was daarmee enorm verbeterd. Het aantal onderwijzers was toegenomen maar het aantal leerlingen niet.
Sinds de oprichting van de bijzondere lagere school voor meisjes in Mill nam het aantal vrouwelijke leerlingen namelijk snel af.
De openbare school in Sint Hubert kende volgens "Beredeneerd verslag van de Plaatselijke Schoolcommissie over 1858"reeds een hulponderwijzer. Er was echter wel een verschil met de school in Mill. De Millse hulponderwijzer ontving een vergoeding uit de gemeentekas, terwijl de hulponderwijzer te Sint Hubert aanvankelijk voor de klas stond op kosten van de hoofdonderwijzer. De reden dat de veel kleinere school in Sint Hubert relatief snel een hulponderwijzer had, maar aanvankelijk niet op kosten van de gemeente, kan te maken hebben met de hoge leeftijd van de hoofdonderwijzer ( 66 jaar ) .Pas in 1883 zien we de vergoeding van de hulponderwijzer terug als gemeentelijke kostenpost op de begroting.
Kijken we tenslotte dan nog even naar de situatie van de Rooms Katholieke meisjesschool. Volgens het jaarverslag van de toestand der gemeente Mill duurde het tot 1889, voordat er een extra zuster bij komt om de meisjes onderwijs te geven.
Helaas ontbreekt een flink aantal jaarverslagen uit de periode 1872-1889. Vermoedelijk zal reeds voor 1889 een hulponderwijzeres zijn geweest.
De maatschappelijke positie van een onderwijzer tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog was heel bijzonder te noemen, zeker op het platteland. Enerzijds behoorde de onderwijzer samen met de dokter, de notaris en de burgemeester tot de notabelen van het dorp. Anderzijds was het inkomen niet bepaald in overeenstemming met de positie die hij in het dorp bekleedde. Het salaris was en de pensioenvoorziening werden pas in 1878 bij wet geregeld. De "proletariër onder de intellectuelen" was daarom ook vaak gedwongen nevenfuncties uit te oefenen om toch enigszins rond te kunnen komen. Zo was het in Sint Hubert niet ongebruikelijk dat de onderwijzer tevens koster, organist en klokkenist van de plaatselijke kerk was.
Aanvankelijk kwamen de onderwijzers aan hun inkomen door rechtstreekse betalingen van de ouders. Uit het jaarverslag der gemeente Mill en Sint Hubert over 1855 blijkt echter dat het onderwijzend personeel der openbare scholen via de overheid werd voorzien van een inkomen. De hoofdonderwijzer te Mill ontving een landelijk traktement van ƒ 200,= per jaar plus een plaatselijke toelage van ƒ 30,= voor het onderwijs aan de kinderen waarvan de ouders geen schoolgeld behoefden te betalen. De hulponderwijzer in Mill moest het doen met een bescheiden inkomen van ƒ 75,= betaald uit de gemeentekas. De onderwijzer te Sint Hubert kreeg een traktement van ƒ 100,= per jaar. De extra toelage evenals die van zijn Millse collega bedroeg ƒ 30,= per jaar.
De overheid verhaalde de uitgaven voor het onderwijs, via de heffing van schoolgeld, op de ouders. Rekening houdend met een groot aantal kinderen dat uit een gezin kwam met arme dan wel minder bedeelde ouders, waarvoor het onderwijs kosteloos was, waren de uitgaven aan het onderwijs altijd groter dan de inkomsten.


Leerlingen

tabellen_aantal_leerlingen_1855-1897_mill_.jpg

Het aantal kinderen dat in de negentiende eeuw naar school ging nam snel toe ( Dolly Verhoeven, Een pront Wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie , p. 127).
Mill past wat dat betreft precies in dit plaatje. Het aantal jongens op de openbare lagere school te Mill neemt in de jaren 1855-1897 heel geleidelijk toe. Sint Hubert week vreemd genoeg sterk af.
Gingen in de wintermaanden van 1855 nog 48 jongens naar school. In 1897 was dat aantal gedaald tot 24. Het aantal meisjes in Mill en Sint Hubert, dat lager onderwijs volgde , leek met golfbewegingen te gaan. In januari 1855 bezochten 92 leerlingen de school. Het aantal steeg tot 112 in 1864 en het bleef stijgen tot 133 in 1871. Volgens het eerstvolgende jaarverslag dat in het gemeentearchief is aangetroffen, volgden in 1887 106 vrouwelijke leerlingen in de wintermaanden lager onderwijs. In januari 1897 is dat aantal weer gestegen tot 130.
Zoals ook uit de tweede tabel valt op te maken veranderde er vanaf 1872 veel voor de openbare lagere school te Mill. De school was een openbare instelling voor jongens en meisjes, maar steeds meer meisjes gingen naar de Rooms Katholieke meisjesschool.

De scholen in Mill werden door kinderen uit Mill en omringende dorpen bezocht. De openbare lagere school werd bijvoorbeeld voor een klein gedeelte bevolkt door kinderen van het landgoed Tongelaar. De kinderen moesten voordat ze in de Millse schoolbanken zaten een verre voettocht maken. De keuze voor de openbare lagere school te Gassel leek een logische keuze. De reden dat ouders toch kozen voor de school in Mill had te maken met de situatie rond de Beersche Maas. Gassel was bij tijd en wijle slecht bereikbaar. Daarnaast was de weg naar Gassel dermate slecht dat de Millse school een goed alternatief was.
Ook de Rooms Katholieke meisjesschool werd niet alleen bezocht door Millse leerlingen. Kerkelijke motieven zullen er aan ten grondslag hebben gelegen dat een klein gedeelte van de leerlingen uit de omliggende dorpen Beers, Escharen en Gassel kwam.


Schoolgeld

Zoals hiervoor al even ter sprake kwam , moesten de ouders schoolgeld betalen. Uitgezonderd waren de arme en minder bedeelde ouders.
Voor elk kind moest per maand schoolgeld worden betaald. In 1860 betaalden de ouders voor hun kinderen 12,5 cent per maand. Ontvingen de kinderen ook schrijfonderwijs, dan kwam daar nog eens 2,5 cent bij. In 1877 waren de schoolkosten voor de ouders opgelopen tot 60 cent voor 1 kind per kwartaal. Had men meerdere schoolgaande kinderen dan daalden de prijzen per kind.


Vakken, schooltijden, vakanties

De wet van 1857 schreef zeer expliciet voor wat er op een openbare school wel en wat er niet diende te worden onderwezen.
De vakken waren vanaf dat moment 1. rekenen; 2. de beginselen der vormleer; 3. het lezen; 4. Nederlandse taal; 5. aardrijkskunde; 6. geschiedenis; 7. kennis der natuur; 8. zingen. Godsdienstonderricht behoorde op de openbare school niet thuis. Hieraan hielden de scholen met hun doorgaans Rooms Katholieke onderwijzers zich goed.
De schooltijden volgens een concept gemeentelijke verordening uit 1861, waren als volgt: 's-Ochtends waren er lessen van 9.00 tot 11.00 uur. De kinderen konden dan naar huis tot 14.00 uur, waarna ze les kregen tot 16.00 uur. De ruime vakanties zoals wij die heden ten dage kennen waren toen absoluut onbekend. Vooropgesteld dat elk schoolgaand kind het gehele jaar naar school ging. De jaarlijkse vakantie werd vastgesteld door het College van B en W. Zeker was dat deze plaatsvond gedurende twee weken in augustus.


Leermiddelen

De leermiddelen zijn in de volgende tabel weergegeven.

leermiddelen_school_mill.jpg

Slot

In dit artikel zijn een aantal zaken aan bod gekomen ,die een beeld geven van het lager onderwijs in de gemeente Mill. De nadruk ligt daarbij op het openbare onderwijs. De bronnen lagen voor als archivaris voor het oprapen. Over het bijzonder onderwijs zal nog veel te schrijven zijn. Een belangrijke bron om deze tak van lager onderwijs beter te leren kennen is het Millse parochie archief. Op dit moment ( 1997 ) is dit nog niet in bewaring gegeven en nog niet openbaar. Wellicht dat hier in de toekomst nog verandering in komt, zodat ook de R.K. meisjesschool van de zusters Franciscanessen nog wat beter tegen het licht kan worden gehouden.

Auteur: Archivaris G.J.E. Hulsegge.

Bronnen: Archief der Gemeente Mill en St. Hubert 1811-1935
Heemkunde kring, Stichting Myllesheem Mill.

Literatuur:
• Hout, G van, Van Mil tot Mill 1800-1900
• Red. B. Kruithof , Geschiedenis van opvoeding en Onderwijs, Nijmegen 1994 p 66-86
• Verhoeven Dolly, Ten nutte van het opkomend geslacht, in Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie , Den Bosch 1993 p 125-157.
• Bogers , Ad, Hanengekraai: parochie St. Hubert 1796-1996 s.l. 1996, p 59-64
• Verhoeven, T.h., De materiele positie van de onderwijzers aan de openbare scholen, Historisch Jaarboek, Den Bosch 1991 p 9-47.
• Deckers L, De landbouwers van den Noordbrabantschen zangrond, Eindhoven 1912 p. 55-79.


De foto reportage die hieronder volgt komt niet overeen met het verslag van de geschiedenis van het lager onderwijs in de perioden 1850 tot 1900.
Daar voor vele mensen het schoolverleden een herinnering of een van herkenning is , hebben wij als redactie besloten deze onderstaande foto's te publiceren. De foto's zijn afbeeldingen van diversen klassenfoto's uit diverse scholen te Mill.

De opnames van de schoolgebouwen en het onderwijzend personeel zijn opgenomen in een aparte rubriek te weten Hoofdgroep Werkgroepen en Onderdeel Fotografie.

Beste webbezoeker , heeft u nog aan- of opmerkingen, of aanvullende informatie bijvoorbeeld naam van de persoon en of jaartal van de getoonde foto gelieve dit kenbaar te maken via onze info: info@myllesheem.nl


OVERZICHT KLASSENFOTO'S

klasfoto1.jpg
Foto:3.06.01.01; foto opname rond 1950 van de klas van Meester Klaassen 1e en 2e klas.
1e rij zittend v.l.n.r. Herman Rigters, Ton Tillemans, , Nico Manders, Tonnie Verberk, Thijs Kremers, Hannes Riaan, Jan Verbruggen, Kees van de Ven, Wim Stouten, Frans Verweijen.

2e rij zittend v.l.n.r. Gerrie Rovers, Jopie Slingerland, Lammy Verheijen, Cor Klomp, Arnold van de Ven, Peter Willems, Jan Lamers, Joop Reijnen, Jan de Klein, Jan Meulepas, Herbert Kremers, Jan Minten.

3e rij staand v.l.n.r. Pieter Slaats, Theo van de Linden, Gerard van Kuppeveld, Louis Moors, Jan van Tienen, Piet Vloet, Henk Pijnappels, Kees Verberk, Cor Schimmel, Jannie van de Zanden.

achterste rij staand v.l.n.r. Meester Klaassen,, Jan Roijendijk, Lambert Poels, Tinie Selten, Kees Moons. Bennie van Rooij, Tien Kremers, Henk van de Vorst, Albertus Schuurbiers, Rob Vloet, Jan Peters.klasfoto2.jpg
Foto: 3.06.01.02 opname foto van de 2e klas jongens, anno 1929.

v.l.n.r. en van onder naar boven.
1e rij: Jos Cuppen, Tieneke Gerrits, Tien Lamers, Piet van de Berg, Koos Hendriks, Lamb Klein?, Tienus de Rovers, Marinus de Klijn, Toon van de Linden, Gradje de Klijn, Kuipers?, Harrie Janssen, Lennart Janssen, Jan van Zwam.

2e rij: Meester Thijssen, Mies Gerrits, Piet van Boxtel, Frans Gerrits, Jo Overbeek, Wim van de Elzen, Eduard van de Elzen, Wim van Lith, Wim Rooyendijk, Jo Nooijen, Hub Bergmans, Piet Nooijen, Piet van Lith, Piet Roefs, Harrie Kuipers, Janus Rovers.

3e rij: Toon Veldpaus(Molenkuilgat), Harrie van de Vorle, Kees Kuipers. Wim, Zwarts, Piet Willems ( Vaardijk), Jo Lange, Jan van de Linden, Gerrit Berends, Piet van de Linden, Koos Arts, Thij Arts, Harrie Arts, Gerrit Hermanussen, Piet Kuipers, Fons van de Cruijsen, Meester Kremers.

bovenste rij: Toon van de Cruijsen, Frans van de Weem, Ben Berends, Cor Thijssen, Hent van Summeren, Marinus Verwijen, Koos Selten ( den Berhof), Toon van Rossum (Beerseweg), Cris Willem Willems (Vaardijk), Thij Berends, Wim Prinssen (Achterdijk), Knillis Willems, onbekend, onbekend.


klasfoto3.jpg
foto;3.06.01.03. opname dfoto e dato 22 maart 1911 van de 2e klas meisjes. Opname is gemaakt voor het klooster. Helaas kunnen wij niet alle namen van de meisjes op de foto benoemen.
Op deze foto staan onder andere; Marie, Dora, Anna en Drieka Jansen, Marie Bastiaans, Drieka en Marie van Sambeek.


klasfoto4.jpg
Foto; 3.06.01.04 Opname gemaakt voor het voormalig klooster de dato 22 maart 1911. Op de foto staat de jongen links met een bordje Mill 5 wij nemen aan dat dit niet de 5e klas is van de lagere school. Op de foto zien wij een groepje kinderen met onder andere Doorke Kremers, Marie Verhagen, Marie Spanjers, en Kee Hol. De rest van de kinderen is ons onbekend.


klasfoto5.jpg
Foto ; 3.06.01.05 Schoolfoto meisjesklas ? ook de datering ontbreekt, alsmede de volgorde van de hieronder vermelden namen , die voorkomen op de foto.
Marietje Bexkens, Mineke van de Weem, Rina Bardoel, Anny van Abel, Marietje van Zwam, Mia Jacobs, Anna Hendriks, Anny Jaegers, Truus Cornelissen, Marietje Lamers, Marietje Bergmans, Lucia Köster Drika van Sambeek (staande), Annij van de Bogaard, Marietje Kerkhof, Truda van de Linden, Marietje Strik, Annij Klomp, Mina Janssens, Mineke Derks, Anna Verberk, Lina Lange, Annij Heijs, Drika Arts, Nellij Heijs, Truda van de Vorle, Leen Verberk, Marietje Princen, Wies Maas, Zus Linders, Mina van Sambeek, Mineke van Melis, Hella de Wildt, Catootje van Lith?, Mientje van Rooy, Marietje van Landighem, Cato Bergmans, Dora Theunissen, Anna van Kuppeveld, Mien Arntz, Cato Roefs, Dina Selten, Marietje Veld, Tonia van de Weem.


klasfoto6.jpg
Foto; 3.06.01.06 Opname van de foto Anno 1931 van een meisjesklas, welke klas en de namen van de meisjes op de foto zijn ons helaas onbekend.


klasfoto7.jpg
Foto:3.06.01.07 Foto van 3e klas R.K. Meisjesschool St. Joseph anno 1930/1931.
1e rij banken rechts en van voor naar achter en in de bank v.l.n.r.; Jaantje van Rooij, Dina Verhoeven, Jaantje Heesakkers, Anneke Cremers, Riek Fleuren, Mimi Heijs B. dr., Mien van de Berg, Gondje Veldpaus, Truus Martens, Nella Willems, Dina Fleuren, Nelly van Wanroy, Anna van de Weem, Gien Prinsen.

2e rij banken midden en van voor naar achteren en in de bank v.l.n.r.; Willy Teunesen, Mientje Reijnen, Anna Verhoeven, Dora Cremers, Marietje Prinsen, Mien Lange, Anny Verberk, Mien van Lijssel, Doortje Bergmans, Pieta Strik, onbekend, Leentje Damen, Marietje Engels.

3e rij banken links en van voor naar achter en in de bank van v.l.n.r.; Hanna Jacobs, Anny van Bruijssel, Marietje Arts, Enie Verstraaten, Mimi Heijs Fr. dr., , Euli Klomp, Mien van de Vorle, Grada van de Boogaard, Dina Janssen, Hanna Teunsen, Lieske van de Berg.

Staande v.l.n.r. Marietje Boda, Leen Kerkhof, Dina van de Weem, Anna van Lith, Mina Hendriks, Juffrouw M. de Louw.


klasfoto8.jpg
foto;3.06.01.08 Opname van de 4e klas meisjesschool anno 1930/1931; onderwijzeres Zuster Gerarda.
1e rij banken rechts van voor naar achter en in de bank v.l.n.r.; Doorje Swartjes, Joh. van de Cruijsen, Marietje Willems, Annie van Abel, Anneke Gijzen, Drieka van Kuppeveld, Anneke Verhoeven, Grada Berends, Marietje van de Bogaard , Nel Beelen, Coba van Rossum, Anneke Raaymakers, Drieka Kuppen Amia Nooijen.

2e rij banken links van voor naar achter en in de bank v.l.n.r.; Cato Hendriks, Bertha de Klein, Nelly van Hout, Dina van de Weem, Mien Verstraaten, An van Summeren, Hanneke van de Weem, Hanna Selten, Melia Martens, Dora Jaegers, Riet Schaap, Cato Bergmans, Pieta Veld, Jet Arts.

Staande v.l.n.r. Els Arntz, Nelly Roefs, Drieka Kremers, An de Klein, An Cornelissen, Mina Selten, Marietje Selten, Marietje van Kempen, Mimi Heijs A. dr.


klasfoto9.jpg
klasfoto9a.jpg
foto: 3.06.01.09 Klas ? Opname de dato 1930 , meisjesschool met lerares Juffrouw Brouwer.
Namen op de foto;1 Mien van de Cruijsen, 2 Cato Verhoeven, 3 Marie Theunissen, 4 Mien Albers, 5 Nelleke Hendriks, 6 Dina Langen, 7 Anna Toonen, 8 Stefanie van Bruijssel, 9 Tonny Hendriks, 10 Lina Selten, 11 Marietje Verheijen, 12 Stien Peters, 13 Nelly Lange, 14 Marrietje Smits, Anna Cremers, 16 Marietje van Overbeek, 17 Marie van de Weem, 18 Dina Bisschops, 19 Truus Willems, 20 Juffrouw Brouwer, 21 Drika van de Vorle, 22 Anna Martens, 23 Anna Verbeten.


klasfoto10.jpg
klasfoto10a.jpg
Foto;3.06.01.10 Opname klassenfoto anno 1933 ,5e klas meisjesschool . Namen op de foto;
1 Marietje van Kempen, 2 Grada Berends, 3 Marietje van de Boogaard, 4 Lena Kuppen, Anneke Gijssen, Melia Martens, Grada van de Bogaard, Bertha de Klein, Anna de Klein, Mina Selten, Anna van Summeren, 12 Hanneke Selten, 13 Els Arntz, 14 Juffrouw Moerenburg?, 15 Riet Schaap, 16 Drika van Kuppeveld, 17 Anna van Rossum, 18 Grada van de Ven, 19 Annie van Abel, 20 Miet Selten, 21 An Nooyen, 22 Mimie Heijs, 23 Drieka Kremers, 24 Doorke Swartjes, 25 Hanna van de Weem, 26 Anneke Cornelissen, 27 Johanna van de Cruijsen, 28 Dora Jagers, 29 Pieta Veld, 30 Nelly Roefs, 31 Nel Beelen, 32 Jet Arts, 33 Mientje Verstraaten, 34 Nellie van Hout, 35 Anneke Verhoeven, 36 Nellie van Hout, 37 Diny van de Weem.


klasfoto11.jpg
klasfoto11a.jpg
Foto; 3.06.01.11; Datum van de foto anno 1923/1924 klas? meisjesschool . Naam lerares/leraar onbekend. Namen op de foto; 1. Melia Hoek, 2 Joost Verstraaten, 3 Riek Claassens, 4 Maria Groen. 5 An van Geffen, 6 Miet Henst, 7 An van Kempen, 8, Lena Hendriks, 9 Nel Selten, 10 Lies Bisschops, 11 Marietje van Abel, 12 Jaan Lange, 13 Miet Cremers, 14 Jaan van de Eynden, 15 Nelleke Hendriks, 16 Johanna Raaymakers, 17 Mien Derks, 18 Til van Summeren, 19 Riek Schraven, 20 Truus Selten, 21 onbekend, 22 An van Zoggel, 23 Miet van de Weem?, 24 Truda Bergmans, 25 An van Rooy, 26 Nel de Klein, 27 Miet van Lith,28 onbekend, 29 Mien van Straten, 30, Zus van de Logt, 31, Marietje van Kempen, 32 Lies Prinsen?, 33 Bertha van Eck, 34 Christien van Eck, 35 Truus Verwijen, 36 Nelleke Bergman, 37 An Albers, 38 Offers?, 39 Fien van Straten, 40 Gien van Straten, 41 Netje Schraven, 42 Martha Schraven.


klasfoto12.jpg
klasfoto12a.jpg
Foto; 3.06.01.12; Kleuterklas R.K. kleuterschool anno 1946/1947 ; Helaas diverse namen van de kinderen op de foto ontbreken. Kleuterjuf Zuster Stanislas.
namen van de kinderen; 2 Piet van de Ven, 3, onbekend, 4 onbekend,5 onbekend, 6 Leo Willems, 7 Louis van Lieshout, 8 Huub Verstraaten, 9 onbekend, 10. Onbekend, 11 Paul Sweens, 12 onbekend, 14 onbekend, 15 onbekend, 16 Antoinet Manders, 17 onbekend, 18 Joke van Schipstal, 19 Van Balkum, 20,21,22,23 onbekend, 24 J. Richters, 25 onbekend, 26 Fr. Schuurbiers, 27,28,29,30, 31,32,33, P van de Wijst, 34 onbekend, 35 C. Saijs, 36 onbekend 37 onbekend, 39 Trees van Tienen, 39 onbekend, 40 Corrie van Zummeren, 41 en 42 onbekend.


klasfoto13.jpg
klasfoto13a.jpg
Foto; 3.06.01.13 ; R.K." Bewaarschool " anno 1923/1924 Kleuterschool. Wanneer het regende moesten de kinderen van de Zuster onder de "Kloek" dit was de koepel.
Namen van de kinderen op de foto; 1 Hemmie Claassens, 2 Frans Janssen, 3 Mies Peters, 4 Toon Linders, 5 Jan Kuijpers, 6 Wim Reijnen, 7 Wiel de Vet, 8 Wil de Vries, 9 Bert van de Heuvel, 10 Harrie van de Sterren, 11 Piet van de Hoek, 12 Frans van Eenbergen, 13 Harrie Daamen, 14 André Claassens, 15 Gerrit Theunissen of Mies Gerrits, 16 Harrie van de Ven, 17 Men Verstappen, 18 Kees van Loosbroek, 19 Piet van Boxtel, 20 Jan Wijnen, 21 Jan van de Kolk, 22 Theo Heijs, 23 Cor Janssen, 24 Gerrit van Houtum, 25 Cor de Groot.


klasfoto14.jpg
klasfoto14a.jpg
foto; 3.06.01.14; Opname bewaarschool anno 1927; Namen van de kinderen op de foto; 1 Anna Selten, 2 Mien Selten, 3 onbekend, 4 Zus Janssen, 5 Jet Arts, 6 Marietje Willems, Marietje Selten, 8 Petra van Zoggel, 9 Marietje Verheijen, 10 Miem Heys, 11 Anna van de Weem, 12 Mientje Verstraaten, 13 Enie Verstraaten, 14 Zus Linders, 15 Anna Cornelissen, 16 Truus Cornelissen17 Van Gaal, 18 Zus Raaymekers, 19 Dini van de Weem, 20 Pieta Berends, 21 Drika van Kuppeveld, 22 onbekend, 23 Mien Kloosterman, 24 Toon Melis, 25 Kloosterman, 26 Harrie van de Vorle, 27 Jan Thijssen, 28 Piet van Tienen, 29 Kloosterman, 30 Bert Bisschops, 31 Miem Heys, 32 Cor Linders, 33 Toon Slaats, 34 Rooyakkers, 35 Lou Heys, 36 Hermanussen, 37 Tien Verheijen, 38 Rooyakkers.


klasfoto15.jpg
klasfoto15a.jpg
foto; 3.06.01.15; Kleuterschool anno 1930. Namen van de kinderen op de foto; 1 Tina Veldpaus, 2 Elly Reijnen, 3 Lies van Melis, 4 Jo Reijnen, 5 Dina Strik, 6 Jo van de Sterren, 7 Riet Verheijen, 8 Leen van de Sterren, 9 Mien Kerkhof, 10 Kathy de Vries, 11 Marietje Arts, 12 Trina Peters, 13 Leentje Arts, Sjaan van Dijk, 15 Riet Jacobs, 16 Bertha van Dijk, 17 Marietje van Dijk, 18 Hanna Jacobs, 19 Mien Janssen, 20 Fien Veld, 21 Cor Verberk, 22 Martha Hermanussen, 23 Cor van Kempen, 24 Han Nabuurs, 25 Jo van Lijssel, 26 Marietje Raaymakers, 27 Van Loosbroek, 28 Mia de Vet, 29 Tonis Teunissen.


klasfoto16.jpg
klasfoto16a.jpg
Foto; 3.06.01.16; Opname foto 1931/1932 Kleuterschool. Namen van de kinderen op de foto;
1 Miep van de Hoek, 2 Cris Schaap, 3 Jeanne Dings, 4 Annie van Boxtel, 5 Jo Janssen, 6 Annie van de Ven, 7 Mien Jacobs, 8 Toos Cremers, 9 Annie Kuypers, 10 Han Theunissen, 11 An Schraven, 12 Dora Schraven, 13 Nolda van Rossum, 14 Mien van de Vorle ,15 Mien Rooijendijk, 16 Tiny van de Heuvel, 17 An van de Logt, 18 onbekend, 19 Gerrit Lange, 20 Tien Verheijen, 21 Anny Bexkens, 22, Dora van Hoof, 23 Nelly van Hoof, 24, Jo van Daal, 25 Klaar Heijs, 26 Nelly van Rooij, 27 Jo Verheijen, 28 Mien van Hout, 29 Hanna Janssen, 30 Tina Berends, 31 Wim Janssen, 32 Hendrik Hermanussen, 33, Sjaak Verberk, 34 Janus Henst, 35 Toon Veld, 36 Toon van de Kolk, 37 Jan van Gemert, 38 Harrie Hermsen, 39 Toon Konings, 40 Wim Selten.


klasfoto17.jpg
Foto ; 3.06.01.17;Opname foto 1925/1926 van de Kleuter(Bewaar) school. Namen van de kinderen op de foto; achterste rij staand v.l.n.r.; Van Hulten, Van Hulten, Van Hulten, Nelly Heijs, Marietje van de Bogaard, Mientje Reijnen, Zus Prinsen, Dientje Verbruggen, Nelly Derks.

3e rij staand; Rieske Fleuren, Nelly Roefs, Van Rossum, Nelly van Hout, Tonia van de Weem, Anneke Gijzen, Gondje Veldpaus, Jaantje van Rooij, Anneke Verhoeven, Marietje Willems, Willems, Anneke Cremers, Johanna van de Cruijsen, Hanneke Theunissen, Mimi Heijs.

2e rij zittend; onbekend, Jo Langen, Harry Arts, Jo Veldpaus, Van de Vorst, Gerard van Laake, Van Lanen, Jansen, Onbekend, Van Duren, Toon van Rossum, Verheijen, van de Vorle,

1e rij zittend; Onbekend, Jan Thijssen, van Rooij, van Lanen.


klasfoto18.jpg

klasfoto18a.jpg
foto;3.06.01.18; Opname foto 1930 van de 6e klas lagere school Heilig Hart. Namen van de leerlingen op de foto; 1 Mart. Arts, 2 Jan Heijs, 3 Wim van Lith, 4 Wim van Lanen, 5, Tien van Lith, 6 Arie Schraven, 7 Jan Strik, 8 Jan van Laake, Jo Hendriks, 10 Jas Scheut, 11 Frans Gerrits, 12 Sjef van Duren, 13 Wim Rooijendijk, 14 Wim van de Elzen, 15 Piet Roefs, 16 Fun Verberk, 17 Tien Ermers, 18 Van de Cruijsen, 19 Beelen, 20 Mies Engels, 21 Gerrit Roefs, 22 Walter Hendriks, 23 Ben Berends, 24 Tien Jillesen, 25 Piet Joosten, 26 Toon Verbruggen, 27 Tien Hendriks, 28 Frans van de Weem, 29 Meester H. Claassens.


klasfoto19.jpg
klasfoto19a.jpg
foto;3.06.01.19 ; Opname foto 1929 R.K. Jongensschool Heilig Hart. Klas ?. De foto is genomen achter bij de koepel van de Heilig Hartschool. Namen van de leerlingen; 1 Meester H. Claassens, 2 Martien de Groot, 3 Theo Reijnen, 4 Jan Scheutjes, 5 Onbekend, 6 Jan Heijs, 7 Louw Heijs, 8 Onbekend, 9 Frans van Vorst, 10 Onbekend, 11 Jan van Rossum, 12 Jan Veld, 13 Toon Verbruggen, 14 Vloet, 15 Tien Hendriks, 16 Paul Arts, 17 Onbekend, 18 Piet Joosten, 19 Wim Prinssen, 20, Toon Reijnen, 21 Harrie van de Weem, 22 Joop van Laake, 23 Jan van Laake, 24 Arie Schraven, 25 Sjef van de |Bogaard, 26 Piet van de Cruijsen, 27 Bert van Rossum, 28 Hen Claassens, 29 Pierre van Hout, 30 Gerard van Hout, 31 Harry Vloet, 32, Jo Reijnen, 33 Tien van Kuppeveld, 34 Jo van Lijssel, 35 Piet Rooijakkers, 36 Janus Rooijakkers, 37 Cor Linders, 38 Joseph de Vries, 39 Geert van Lakke, 40 Toon Maas, 41 Gerrit Rooijakkers, 42 Theo Bisschops, 43 Jan Heijs, 44 Bert Bisschops, 45 Onbekend, 46 Onbekend, 47 Jan van Kempen, 48 Theo de Vet, 49 Marius Verbruggen, 50 Bart Reijnen, 51 Toon Copier , 52 onbekend, 53 en 54 Onbekend, 55 Wies Arts, 56 Wim Reijnen, 57 Gerrit van de Cruijsen, 58, Tien Verbeten, 59 Arnold van Rossum.


klasfoto20.jpg
foto ; 3.06.01.20; Opname klassenfoto anno 1931/1932. Klas onbekend. Namen van de leerlingen; bovenste rij v.l.n.r. ;Hemmie Claassens, Janus Henst, Frans van der Cruijsen, Toon Linders, Wim Reijnen.
Onderste rij v.l.nr.; Jo Peters, Emmanuel Juul de Vries, Wiel de Vet. Jansen, Cor de Groot.


klasfoto21.jpg
klasfoto21a.jpg
Foto; 3.06.01.21; Opname van de foto anno 1931/1932 klas?. Foto is genomen achter het schoolgebouw. Op de achtergrond het voormalig woonhuis van P. Henst. Namen van de leerlingen op de foto; 1, Frans van der Cruijsen, 2 Gerrit van Abel, 3 Piet van Boxtel, 4 Wiel de Vet, 5 Marinus Arts, 6 Bert Kremers, 7 Wim Reijnen, 8 Emanuel Jansen, 9 Jan van de Kolk, 1o Van Kuppevelt (uit de Spie), 11 Jan Swartjes, 12 Gerrit Theunissen (Achterdijk), 13 Jan Kuijpers (Achterdijk), 14 Jo Peters( Zn. van Ciske), 15 Tien van Rooy, 16 Mies Bisschops(wielerbaan), 17 Cor de Groot, 18 Harrie Damen, 19 Toon Linders, 20 Frans Jansen.


klasfoto22.jpg
klasfoto22a.jpg
foto;3.06.01.22 ; Oopname foto anno 1926 . Klas? . Namen van de meisje op de foto;
1 Stientje Daamen, 2 Mariska Boda, 3 Catootje Hemdriks, 4 Dora Verhoeven, 5 Corrie van Kempen, 6 Pieta Veldpaus, 7 Han Kerkhof, 8 Mien van de Weem, 9 Drieka Janssen, 10 Anna Nooijen, 11 Cato Bergmans, 12 Marietje Kremers, 13 Nel Beelen, 14 Cisca Kuppen, 15 Anna Bergmans, 16 Betsie Jilesen, 17 Nel Princen, 18 Sjaantje Kremers, 19 Cato Hendriks, 20 Grada van de Ven, 21 Marietje Verbeeten, 22 Fientje Verstraaten, 23 Nel van Lith, 24 Doorke Bergmans, 25 An Verwijen, 26 Cato Hendriks(Petjes) 27 Cato Kremers, 28 Dora Scheutjens, 29 onbekend, 30 Han van de Weem, 31 Onbekend, 32 Pieta Veld, 33 Onbekend, 34 Anneke Verhoeven?, 35 An van Vorst, 36 Onbekend, 37 Anna van Summeren, 38 Onbekend, 39 Cato Peters, 40 Onbekend, 41 Miel Martens,42 Onbekend.


klasfoto23.jpg
klasfoto23a.jpg
Foto; 3.06.01.23; Opname foto anno 1923. Klas? school onbekend. Namen van de meisjes op de foto;
1 Anny van Hout, 2 Fien Verbruggen, 3 Anny Classens, 4 Netje Schraven, 5 Marie Bisschops, 6 Hanna Lange, 7 Nelly Lange, 8 Van Kaathoven, 9 Riek de Groot, 10 Berta Albers, 11 Sis Derks, 12 Pita Cremers, 13 Pita van Abel, 14 Drieka Berends, 15 Anna Jansen, 16 Dina van de Vorle, 17 Lien van de Weem, 18 Anneke Lamers, 19 Marie van Marwijk, 20 Anna van de Linden, 21 Mies Verberk, 22 Drika Verhoeven, 23 Tonia van Houtum, 24 Anny van Gaal, 25 Jaan Rooijendijk, 26 Truus Verweijen, 27 Mien Kuipers, 28 Grada Raaijmakers, 29 Lies van Boxtel, 30 Lies Verbeten, 31 An Roefs, 32 Lieneke de Groen, 33 Leentje Martens, 34 Marie Schaap, 35 Mien van de Weem, 36 Van de Weem, 37 Van de Weem, 38 Annie van de Cruijsen, 39 Johanna van de Cruijsen, 40 Mien van de Cruijsen, 41 Bertha van de Berg.


klasfoto25.jpg
klasfoto25a.jpg
Foto; 3.06.01.25; Opname foto de dato 22 maart 1911. Klas onbekend. De foto is genomen voor de Openbare Lagere School aan de Oranjeboomstraat, achter het Gemeentehuis. De namen van de jongens en leraren; 1 Meester Bert Willems, 2 zoon Piet Willems, 3 Van Dinther, 4 Kees Veldpaus, 5 Onbekend, 6 Onbekend, 7 Fransen, 8 Onbekend, 9 Bert de Louw, 10 Herman Verstraaten, 11 Onbekend, 12 Onbekend, 13 Huub Verstraaten, 14 Tien Laarakkers, 15,16,17 Onbekend, 18 Piet Spanjers, 19 Jan Spanjers, 20 Onbekend, 21 Karel van Bommel, 22 Onbekend, 23 Sjef van Kempen, 24 Albert Koop. 25 Hermsen, 26 Jan van Dinther, 27 Onbekend, 28 Onbekend, 29 Laarakkers, 30 Onbekend, 31 Grad van Beusecom, 32,33,34 , Onbekend, 35 Jan de Louw, 36 ,37 Onbekend, 38 Veldpaus, 39,40,41,42,43,44, Onbekend, 45 Richard Bisschops, 46 P. van de Oever, 47 onbekend, 48 Vinkenburg, 49 Meester Hillegers,, 50 van Beusecom, 51 Onbekend, 52 van Bommel, 53 Van Beusecom, 54 Sjef Boffen, 55 Van Beusecom.


klasfoto26.jpg
klasfoto26a.jpg
foto;3.06.01.26; R.K. jongensschool anno 1930 1e klas. Namen van de leerlingen op de foto: 1 Tien Claassens, 2 Broer van Daal. 3 Piet van de Weem, 4 Janus Verberk, 5 Bert de Klein, 6 Christ Jacobs, 7 Sjaak Martens, 8 Christ Jacobs, 9 Wim van Duren, 10 Ben van de Vorle, 11 Hermanussen, 12 Marinus Arts, 13 Bert van de Linden, 14 Bert Kremers, 15 De Klein, 16 Tien van Duren, 17 Van de Heuvel, 18 Jan Nabuurs, 19 Van de Linden, 20 Piet van Duren, 21 Walter Janssen, 22 Tien Logtens, 23 Tien Willems 24 Jan van de Vorle, 25 Herman van de Weem, 26 Tien Cremers, 27 Jo Bisschops, 28 Tien Kremers, 29 Gerrit Verberk, 30 Tien van Rooy, 31 Theo van Eenbergen, 32 Harrie van Lanen, 33 Tinus van Kempen, 34 Karel Gerritsma, 35 Jan Scheutjes, 36 Wim Kuypers, 37 Jan Kuypers, 38 Wim van Rossum, 39 Toon Reynen, 40 Hent Cremers, 41 Harrie Kuypers, 42 Meester Francissen.


klasfoto27.jpg
Foto; 3.06.01.27; Geen gegevens bij deze foto. De namen van de leerlingen zijn bekend doch de juiste volgorde op de foto ontbreekt.
1 Jan van de Heyden, 2 Nol van Kessel, 3 Harrie van de Weem, 4 Piet Nooijen, 5 Jan van de Linden, 6 Kees Verberk, 7 Tien Hendriks, 8 Jan Verberk, 9 Koos Selten, 10 Koos van Zoggel, 11 Hub. Bergmans, 12 Louis van Zoggel, 13 Paul Arts, 14 Harrie van Marwijk, 15 Marinus van de Heijden, 16 Verberk, 17 Gerrit Roefs, Mies Roefs, 19 Piet Joosten, 20 Tien van de Logt, 21 Meester B. de Louw, 22 Fons Verberk, 23 Piet Hendriks, 24 Jan van Laake, 25 Joop van Laake, 26 Gerard van Laake, 27 Jo Reijnen, 28 Toon Reijnen, 29 Theo Reijnen, 30 Mientje Reijnen, 31 Bart Reijnen, 32, Toon Verbruggen, 33 Theo Olfers, 34 Harrie Janssen, 35 Tien Ermers, 36 Jan Scheutjes, 37 Tien van Lith, 38 Bert van Abel, 39 Bert van Els, 40 Sjef van Duren, 41 Piet van Duren.


klasfoto28.jpg
klasfoto28a.jpg
Foto; 3.06.01.28; Opname foto anno 1932. klas? jongens Heilig Hartschool. Namen van de leerlingen op de foto; 1Pierre van Hout, 2 Knillis Willems, 3 Thé Valkenburg, 4 Jo van Lijssel, 5 Theo de Vet, 6 Ed van de Elzen, 7 Jo Kuipers, 8 Cor Willems, 9 Jo Nooijen, 10 Fun van de Cruijsen,11 Ben Vorle, 12 Meester L. van Oudvorst, 13 Toon Kremers, 14 Gerard van Hout, 15 Herman van Vorst, 16 Arnold van de Logt, 17 Tien Raaijmakers, 18 Sjef Gerrits, 19 Gerrit van de Cruijsen, 20 André Thijssen, 21 Jan Heijs, 22 Tien Lamers, 23 Harry van Gaal, 24 Jo Lange, 25 Cor van de Cruijsen, 26 Jo van Rooij, 27 Jo Overbeek, 28 Grad van Wanroij, 29 Wim Selten, 30 Jozef Jansen, 31 Gerrit Willems van Dijk, 32 Nol Verheijen, 33 Stef Jansen, 34 Tien Kuipers, 35 Rein Schaap, 36 Piet Kuipers, 37 Jan Verhoeven, 38 Jan van Dooren, 39 Toon van de Linden, 40 Gerrit Berends, 41 Lennard Jansen, 42 Gerrit Rooijakkers.


klasfoto29.jpg
klasfoto29a.jpg
Foto;3.06.01.29; Opname foto anno 1924 Heilig Hartschool Klas?. Namen van de leerlingen op de foto; 1 Tien Toonen, 2 Koos van de Cruysen, 3 Bert Jaegers, 4 Cor Thijssen, 5 Harrie van Rijswijk, 6 Toon Verbruggen, 7 Tien van Lith, 8 Jan Verberk, 9 Rein Bisschops, 10 Verstraten, 11 Meester J. Kremers, 12 Marinus Verwijen, 13 Theo Selten, 14 Piet Selten, 18 Lennard Toonen, 19 Siroen, 20 Marinus van de Weem, 21 Tien Lamers, 22 Jan Claassens, 23 Janus Jaegers, 24 Toon Verwijen, 25 Jan Verhyen, 26 Jozef van de Elzen, 27 Toon van de Cruysen, 28 Wim Copier, 29 Frans Copier, 30 Harrie Verhyen, 31 Vent Princen, 32 Wim van de Elzen, 33 Henk Claassens, 34 Piet Hendriks, 35 Jan Vloet 36 Jan van Rossum, 37 Tien Hendriks, 38 Hub. Kremers, 39 Harrij van de Weem, 40 Sjef Jans, 41 Tien van de Logt, 42 Harrie van Marwijk, 43 Kees Engels.


klasfoto31.jpg
klasfoto31a.jpg
Foto;3.06.01.31; Opname foto anno 1924/1925 Klas? Namen van de meisjes op de foto; 1 Neeltje Rovers, 2 To van Loosbroek, 3 Anna Martens, 4 Anna Toonen, 5 Drika Vorle, 6 Bertha van Eck, 7 Marietje Smits, 8 Lina Selten, 9 Stefanie van Bruijssel, 10 Clara van Kuppeveld, 11 Marietje van Overbeek, 12 Cato Verhoeven, 13 Anneke Verhoeven, 14 Dineke Bergmans, 15 Cleem van Landeghem, 16 Drika Janssen, 17 Nel Ermers, 18 Onbekend, 19. Wies Olfers, 20 Maria Arts, 21 Nelleke Hendriks, 22 Martina van Dooren, 23 Marie van de Weem, 24 Mien Albers, 25 Dina Lange, 26 Anna Cremers, 27 Truus Selten, 28 Tonny Hendriks, 29 Marietje Verheijen, 30 Betsie Jillesen, 31 Mien van de Cruijsen, 32 Nelly Lange .


klasfoto34.jpg
Foto;3.06.01.34; Opname foto 1930 Jongensschool Heilig Hart. Klas?. De juiste volgorde van de namen van de leerlingen op de foto is niet bekend.
1 Jozef de Vries, 2 Jan van Rossum, 3 Schaap, 4 Tien Verhoeven, 5 Harrie Kuypers, 6 Tien van Kuppeveld, 7 Jan Bisschops, 8 Mies Schaap, 9 Wim Nooijen, 10 Raaymakers, 11 Lin. Kuppen, 12 Bert van Rossum, 13 Jan Verheyen, 14 Jo Reynen, 15 Harrie Schaap, 16 Raaymakers, 17 Harrie Vloet, 19 Piet Schraven, 20 Piet van de Cruysen, 21 Tien de Groot, 22 Christ. Willems, 23 Pierre van Hout, 24 Henk Claassens, 25 Theo Arts, 26 Hent Janssen, 27 Toon Heesakkers, 28 Toon van de Cruysen, 29 Cornelis Willems, 30 Jan van de Linden, 31 Verbruggen, 32 Piet Rooyakkers, 33 Tien van de Weem, 34 Theo Berends, 35 Meester C. Thijssen.


klasfoto36.jpg
Foto;3.06.01.36; Opname van de foto anno 1911 voor het voormalige klooster aan de Burgemeester Verstraatenlaan. Enkele namen van het groepje schoolkinderen zijn ; Doorke Kremers, Marie Verhagen, Marie Spanjers, Kee Hol, rest van de meisjesnamen zijn onbekend.


klasfoto37.jpg
Foto; 3.06.01.37; Datum opname ca 1915 . Meisje met kroontje getekend is Truus van Wijchen, geboren 1910 (postkantoor). Rest van de namen zijn onbekend.


klasfoto38.jpg
Foto; 3.06.01.38; Opname foto anno 1914 . Openbare jongensschool aan de Schoolstraat. Klas?. Namen van de leerlingen en onderwijzend personeel; Meester Ritzen, Mester Bert Willems, Siebrand Teppema, Johan Verstraaten, Jan Berends, Wim Prinssen, Harry Spanjers, Johan Maas, Gerard van Hout, Rein Boffen, Johan Prinssen , Juffrouw Nelly. Rest van de namen op de foto zijn onbekend.


klasfoto39.jpg
Foto;3.06.01.39; Opname foto onbekend, klas? ,alleen de eerste rij van boven zijn de namen van de leerlingen bekend.
v.l.n.r. Sjef Giesen, Bert Heijs, Harry Giesen, Bert Giesen, Johann Anderegg, Bert van de Weem, Meester Willems, Herman Verstraaten, Sjef Anderegg, Wim Anderegg, Guus Verstraaten.


klasfoto40.jpg
Foto;3.06.01.40; Opname foto 1916, klas? Namen van de jongens en meisjes op de foto zijn grotendeels niet bekend. Namen die bekend zijn; Cato Arts van de Zanden later getrouwd met Tien Hendriks, Pieta Arts van de Zanden later getrouwd met Tien Daverveld , Martien? Arts van de Linden.


klasfoto41.jpg
Foto; datum opname onbekend. Klas R.K. Meisjesschool ? Titel van de foto "herinnering aan onze schooltijd"" Namen op de foto v.l.n.r. Marie Bexkens, Marietje Gerrits, Anny Bexkens, Martha Bexkens.


klasfoto42.jpg
Foto;3.06.01.42; Opname foto 1932 bewaarschool. De bewaarschool was rechts onder de kloosterkapel. Namen van de jongens en meisjes;
v.l.n.r. 4e rij staand; Wiel van de Cruysen, Wim van de Weem, Harry van de Weem, M. Kuypers, André Claassens, M. Veldpaus.

3e rij staand; Toon Peters, Cor Peters, Piet van de Weem, Piet de Vet, Harry van de Sterren, Ben Linders, Theo Claassens, Koos Klijnen, Ben van Tienen.

2e rij zittend; Mientje van Tienen, Van Houtum, Van Houtum, Maria Pijnenburg, Petronella Pijnenburg, Fien Bardoel, Mien Kersten.

1e rij zittend; Harry Reijnen, Jan Jacobs, M. Bisschops, H. Bens, Jan van de Bogaard, Piet Heijs Bzn., Piet Heijs Fzn. Nico van Neerven.


klasfoto43.jpg
Foto; 3.06.01.43; Opname foto 1955 Klas 2 en 3 Ulo school . Gymles in de concertzaal. Namen van de leerlingen op de foto;
Zittend v.l.n.r. 1-9; 1 Johan van Hoof, 2 Henk van Kuppeveld,3-4-5-6 Onbekend, 7 Harrie van de Ven(Wanroy), 8 onbekend, 9 Aloisyus van Bakel(Zeeland).

Middelste rij v.l.n.r. 1-9; Gymleraar Mijnheer Breukers,1 Willy Bisschops, 2 Piet van de Kolk, 3 Leo van de Burgt (Zeeland?), 4 Onbekend, 5 Theo Verhoeven (Zeeland) 6 Van Lijssel(Mill, 7 en 8 Onbekend, 9 Gijsberts (Haps).

Achterste rij v.l.n.r. 1-8; 1 Wim Vloet (Mill Heufseweg) 2 Toon Derks (Wanroy) 3 Bart van Raay (Haps) 4 Wim Verstraaten, 5 Onbekend, 6 Jos Kusters (Haps) 7 Willy Verbakel (Zeeland) 8 Onbekend.


klasfoto44.jpg
Foto; 3.06.01.44; Opname foto onbekend, klas?. Klasse Zuster of Juffrouw onbekend. Niet helemaal in de juiste volgorde zitten de volgende meisjes; Tina Verhoeven, Miet van Lanen, Katy de Vries, Mietje van der Linden, Mia de Vet, Jo Koop, Fien Verbeten, Elly Reijnen, Cor Verberk, Mimie van Tienen, Tina Schaap, Elly Verbruggen, Miet Veldpaus, Pieta van der Linden, Miet Arts, Nelleke Bergmans, Cissy Heijs, Miet Arts Helm dgt, Pieta Berends, Han Linders, Truus Willems, Driena Strik, Martina Schaap, Miet van van den Akker, Miet Vloet, Pieta Arts, Leentje van der Sterren.


klasfoto45.jpg
klasfoto45a.jpg
Foto; 3.06.01.45; Opname foto jaren 50 van de 20e eeuw; Klas? Jongensschool aan de Hoogstraat. Namen van de leerlingen: 1 Meester van Kuppeveld, 2 Hein van Grinsven, 3 Gerrie Gerrits, 4 Derks, 5 Cor Damen, 6 Stannie Goossens,7, Onbekend, 8 Onbekend, 9 Tonnie Meulepas, 10 Cor Linders, 11 Onbekend, 12 Onbekend, 13 Tinie Megens, 14 Jo Bergmans, 15 Onbekend, 16 Jo Hendriks, 17 Ad van de Burgt, 18 Toon Barten, 19 Henk Verbruggen, 20 Toon Kremers, 21 Gerrit Hofmans, 22 Jan Verstraaten, 23 Paul van Lieshout, 24 Tinie van Gemert, 25 Jan van Hoof, 26 Cor Bergmans, 27 Beb Nabuurs, 28 Henk van Houtum, 29 Hendriks, 30 Theo van de Heuvel, 31 Tinie Jansen, 32 Koos Lamers, 33 Piet van Elst, 34 Onbekend, 35 John de Hoog, 36 Lammie de Klein 37 Henk Kuppen, 38 Gerrit van de Broek, 39 Jos van Kempen, 40 Piet Damen, 41 Regie Bisschops 42 Onbekend, 43 Leo Bergmans, 44 Hendriks, 45 Marius van Bommel, 46 Hennie de Klein, 47 Adriaan van de Heijden.


klasfoto47.jpg
Foto; 3.06.01.47; Lagere school meisjes anno 1966/1967 aan de Julianastraat. Klas?. Namen van de leerlingen op de foto;
Bovenste rij v.l.n.r.
Tonnie Kuppen, Petra van de Elzen, Ans Nooyen, Toos Vloet, Wilhelmien Bergmans, Grada Kremers, Meester P. van Gelder, Annemieke Verheijen, Sjang Straatman, Nelly van Lanen, Diny van de Broek, Annie Verheijen, Leny de Wit.

Middelste rij v.l.n.r.
Toos Bisschops, Corrie van de Duijn, Ria Roefs, Trudy Thijssen, Klaartje van de Heuvel, Franca van Kempen, Annemarie van de Logt, Sabiena van Hout, Wilma Jozemanders, Corry Hol, Ria Schaap, Dinie Janssen.

Onderste rij v.l.n.r.
Gerda de Groot, Herma Meulepas, Joke van Boekel, Arnoldien Straatman, Annie Franken, Leny Jacobs, Henriette Manders, Joke de vries, Mieke Jaegers.


klasfoto50.jpg
klasfoto50a.jpg
Foto; 3.06.01.50; Opname foto 1938. Schoolreisje naar Schiphol . Klas? Namen van de leerlingen en onderwijzend personeel;
1 M. de Louw lerares, 2 Jo van Daal, 3 Jo van de Sterren, 4 Elly Reijnen, 5 Greet de Pater, 6 Tiny Hendriks, 7 Jo Reijnen, 8 Leny van de Sterren, 9 Corry van Kempen, 10 Nelly van Hoof, 11 Frens Verbruggen, 12 Dora van Hoof, 13 Netty Hermanussen, 14 Elly Verbruggen, 15 Marietje Selten, 16 An van de Boogaard, 17 Mia de Vet, 18 Drika Arts, 19 Nelly van Rooij, 20 Mien Lange,21 L. Segers lerares, 22 Ria van Rooij, 23 Roos Linders, 24 Mien van Gemert, 25 Miep Klomp, 26 Marietje Daamen, 27 Miep van de Hoek, 28 M. van Lieshout 29 Mies Rooijackers.


klasfoto52.jpg
Foto; 3.06.01.52; Opname foto 1952/1953 ,2e klas jongensschool aan de Hoogstraat. Namen van de leerlingen v.l.n.r. en van onder naar boven.
1e rij zittend:
Wim Rovers?, Van de Cruijsen, Toon van Lanen, Jan Lamers, Theo Peters, Hans Hermsen, Peter van Hees? Van de Cruijsen, Bart van Duijn.
2e rij zittend;
Ermers, Bennie Keijzers, Jan Damen, Bert Bisschops, Onbekend, Bert van de Duijn, Arie van de Broek, Rein Bisschops, Sjaak Derks, Van de Elzen, Wim Hendriks.
3e rij staand;
Juffrouw M. Thijssen, Jan van Oevele, Marius Poels, , Peter Berends, Barten, Cor van de Hof, Ton Bastiaans, Piet van de Hof, De Wit, De Wit, Bennie Hendriks , Ties Rovers.
4e rij staand;
Albert Kuijpers,, Tiny van Kuppeveld, Jan van Laake, Tonny van de Cruijsen, Fun Reijmersdal, Van de Cruijsen, Harrie van de Kolk, Wies Nabuurs, Wim Klomp ,Jo Hendriks Jan Huibers.


klasfoto53.jpg
Foto; 3.06.01.53; Opname foto 1968/1969 6e klas meisjesschool aan de Julianastraat. Namen van de leerlingen op de foto;
rijen van boven naar onderen.
1e rij v.l.n.r.
Lenie Vloet, Ineke Verhallen, Thea van de Weem, Lucia van Erkelens, Gerda Heeze, José Arts, Theo Coenen, Ineke Kremers, Nettie Heeze, Annie van Leuken, Ada Janssen, Ria Pashouwers, Jeanne Hoeijmakers.
2e rij v.l.n.r.
Meester P. van Gelder, Roos van Santvoort, Marijke de Klein,, Marja van Melis, Annemarie van Nerven, Jacqueline van Lieshout, Francien Toonen, Annemiek Derks, Ineke de Veer, Onbekend.
3e rij v.l.n.r.
Riekie Peters, Onbekend, Els Verbruggen, Marie Louise Kampert, Marie Therèse van Hoof, Jannie van Eenbergen, Annemarie Keijzers, Nellie Roefs, Ans Lamers, Thea van de Heuvel, Silvia van Rhoon.
4e rij v.l.n.r.
Reggie van Geenen, Maria Willems, Jeanne Jacobs, Riekie Jacobs, Riet van Boxtel, Antoinette van Lith, Riny van Rossum, Hennie Verhallen.


klasfoto54.jpg
Foto; 3.06.01.54; Opname foto 1952 ter gelegenheid van de geslaagde van de Huishoudschool aan de Julianastraat. Namen van de geslaagde leerlingen;
staand v.l.n.r.
Riet Hendriks, Marietje Meulepas, Anny Berents, Els van de Linden, Maria Beisegel, Herma de Hoog, Johanna van Kempen, Lieske Bexkens.
zittend v.l.n.r.
Ria Ermers, Bets van Balkum Pastoor E.J. Rath, Fien Janssen, Gieneke Klomp.


klasfoto56.jpg
klasfoto56a.jpg
Foto; 3.06.01.56; Opname foto klas 1948/1949 R.K. Ulo School Sint Willibrord. Schoolreisje?
1 Onbekend 2 Onbekend, 3 Leraar Mijnheer H. van de Bruggen,4 Francien van de Burgt (Zeeland), 5 Leida van Tienen 6 Marijke van Lieshout, 7 Riet Klomp, 8 Onbekend, 9 Jan van de Bruggen, 10 Onbekend, 11 Julia van Tienen, 12 Onbekend, 13 Thea Slaats, 14 en 15 Onbekend, 16 Chrisje van Tienen, 17 Dora Arts, 18 Pieta Selten, 19 Joke Klerkx, 20 Els Rijke, 21 Tonny van de Bruggen, 22 Hermien Spanjers, 23 Lies Vloet (Wilbertoord), 24 Riek Kersten (Langenboom) 25 An Kremers, 26 Anny van de Bruggen, 27 Leraar Mijnheer L. Pennings, 28 Anny van de Burgt (Langenboom).


klasfoto58.jpg
Foto; 3.06.01.58; Opname foto waarschijnlijk 1947/1948 van de kleuterklas jongens. De namen van de jongen zijn;
zittend v.l.n.r.
Wim Kremers, Onbekend, Tiny van de Broek, Jos Bloemen, Jan van Heuy, Sjaak Hermanussen, Leo Bergmans, Tiny Damen, Gerard Kusters, Marius van Boekel, Marius Cornelissen, Onbekend, Wim Henst, Jo Kremers, Wim van Kempen, Louis van Lieshout, Toon Bastiaans.
achterste rij v.l.n.r.
Willy Kremers, Jan Ermers, Gerrit van Duijn, Cees Ermers, Rinus Hendriks, Zuster Eduarda (Kwatta), Jan Geurts, Tonny van Lieshout, Toon Hoevenaars, Gerrit Gerrits, Piet de Klein, Tinie Kremers (van Stapel Poos).


klasfoto59.jpg
Foto; 3.06.01.59; Opname foto 1941 meisjesschool klas? Namen van de leerlingen;
achterste rij v.l.n.r.
Irma van Brussel, Marietje van Gemert, Chris van Tienen, Marietje Konings, Riek van der Ven, Pieta Snoeks, Elly Slaats?

Middelste rij v.l.n.r.
Ria Van Schipstal, Gré van Eenbergen, Tonia Jansen.

Voorste rij v.l.n.r.
Toos Langen , Jo Giesbers.


klasfoto60.jpg
klasfoto60a.jpg
Foto; 3.06.01.60; Opname foto 1960 kleuterschool aan de Julianastraat. Namen van de kinderen;
1 Onbekend, 2 Ans Lamers, 3 Karin Linders, 4 en 5 Onbekend, 6 Thea Coenen, 7 Toontje Hezen, 8 Ellen Raaymakers, 9 Antoinette van Lith, 10 Jan Schaap, 11 Henriette Straatman, 12 Marjo Nooyen, 13 Con de Vet, 14 Therese van Hoof, 15 Onbekend, 16 Arie Verberk, 17 Peter Daverveld, 18 Louis Janssen, 19 Marie Louis Kampert, 20 Ria Pashouwers, 21 Martha Coenen, 22 Maria van Lanen, 23 Toontje van Dijk., 24 Anne Marie Keijzers, 25 Nettie Hezen, 26 Hent Berends, 27 Maria van 't Land, 28 Onbekend, 29 Juffrouw Everista Peters, 30 Willy Rooyendijk, 31 Frans de Groot, 32 Ad Raaymakers, 33 Willy Raaymakers, 34 Ad Jagers, 35 Pennings, 36 Onbekend, 37 Stephan van Daal, 38 Pauline van Lith, 39 Peter van Lith, 40 Onbekend.


klasfoto61.jpg
Foto 03.06.01.61; Opname foto 10 maart 1947. Modevakschool (Huishoudschool) boven de kleuterschool aan de Julianastraat. Namen van de Leerlingen op de foto;
Staand v.l.n.r.
Stiena van Duinhoven, Fien Bardoel. Hanna Siroo.
Zittend v.l.n.r.
Miet Arts, Riek van de Ven, Jo van de Cruijsen.
klasfoto62.jpg
Foto; 03.06.01.62 Opname foto 13 maart 1947 . Modevakschool (huishoudschool) boven de kleuterschool aan de Julianastraat. Namen van de leerlingen;
Staand v.l.n.r.
Hanna Peters, Hanna Siroo, Miet Arts, Jo van de Cruijsen, Sjaan van Lijssel, Riek van de Ven, Mien van de Weem Jdr., Diny Bisschops, Van Amstel, Onbekend.

Zittend v.l.n.r.
Pieta Verberk, Jo Giesbers, Els Moors.


klasfoto63.jpg
Foto 03.06.01.63. Opname foto 1952. Examenklas R.K. Ulo School St. Willibrord , gelegen aan de Stationsstraat te Mill. Namen van de leerlingen en leraar ;
Heren v.l.n.r.
Leraar H. van der Bruggen, J van Riet, Rien van Zwam, Onbekend, Onbekend, Theo van Dijk, Guus Derks, Hendrik Weenen, Van de Loo, Henk Thelosen.

Dames v.l.n.r. Onbekend, Bertke van Gemert Marian van der Bruggen, Onbekend, Onbekend, Ria van Schipstal, Bertie Arts, Diny de Klein.


klassefoto_1e_klas_1952-1953_corderks.jpg
Foto no 3.06.01.65; Privé collectie Cor Derks. Jongensschool Heilig Hart, Schoolstraat te Mill. 1e klas schooljaar 1952/1953
Leerlingen op de foto bovenste rij v.l.n.r.; Eef van Boxtel?, Wim Jansen(onderwijzer), Thij Ermers, Kees Coppens, Willy Berents, Cris Hol, Ton de Groot, Tinie de Klein, Jo van Gemert, Bennie Geurts.

2e rij van boven v.l.n.r.; Cor van Boxtel, Frans Arts, Jan van Boxtel, Jan Arts, Thijs Ermers, Toon Hendriks, Willie Gerrits, Karel Copier, Cees Berends, Kees Bastiaans, Lambert Jaegers.

3e rij van boven v.l.n.r. ; Cor van Balkum, … Cornelissen?, Cor Bergmans, Tjeu Boffen, Cor Derks, Sjaak van de Heuij, Willy Hulten, Henk Kahlert, Huub van Boekel, Evert Coenen, Henk van de Heuvel, Frans Josemanders, Piet van Houtum.

Onderste rij v.l.n.r.; Henk van Kessel, Toon van de Broek, onbekend, Wim Ermers, Bertje Bisschops, Hans van de Heuij, Frans Copier, Albert van Elst, Jan van Kessel, Toon Hofmans, Jan Franken, Henk Kampert, Piet Franken.


klassefoto_2__2e_en_3e_klas_juni_1953_corderks.JPG
Foto 3.06.01.66; Privé collectie Cor Derks: Klassenfoto gecombineerd 2e en 2e klas 1953. Heilig Hartschool, Schoolstraat te Mill.
Namen van de leerlingen nog niet bekend.


klassefoto_3__6e_klas_1952-1953_Mill_corderks.JPG
Foto3.06.01.67; Privé collectie Cor Derks. Foto 6e klas 1952-1953 , Heilig Hartschool , Hoogstraat te Mill.


klassefoto_Heilig_Hartschool_Jongens.jpg

Klassenfoto no 03.06.01.64 van de jongensschool Heilig Hartschool aan de Schoolstraat. Meer gegevens zijn onbekend.

menu

 • Boeken
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Zedenverwildering in Mill
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig