Beleidsplan Stichting Myllesheem

Beleidsplan Stichting Myllesheem 2022-2026

Inleiding
Het beleidsplan is de leidraad voor het functioneren van de Stichting Myllesheem nu en in de toekomst. Welke keuzes en waarom, wat wil het bestuur realiseren en met welke inspanning. Het beleidsplan is eveneens een toetssteen voor reeds genomen beslissingen en de taken die uitgevoerd zijn en worden. Bij een subsidieaanvraag, kunnen officiële instanties, indien nodig, kennisnemen van het Beleidsplan. Het Beleidsplan is een hulpmiddel voor en bij de samenwerking met andere heemkundekringen en-of andere instanties. De volgende onderwerpen komen in het beleidsplan aan de orde: -Identiteit, -Doelstelling,- Welke rol in de samenleving,- Lidmaatschap en privacy, - Zorg voor de collectie, -Zorg voor het uitdragen naar belangstellenden en P.R, -Plannen en meerjarenplannen, -Werkgroepen, -Gebouwen.

•1 Identiteit.
De stichting draagt de naam: -Stichting Myllesheem- verder genoemd -De Stichting- en is gevestigd te Mill (land van Cuijk) Het werkgebied van de stichting omvat de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert met kerkdorpen Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. De stichting is opgericht op vier en twintig april negentienhonderd vier en tachtig en wel voor onbepaalde tijd. De stichting is een stichting van vrijwillegers die zich bezig houdt met het erfgoed binnen hun eigen dorp Mill.

•2 Doelstelling.
De stichting heeft als doel: het in brede kring bevorderen van belangstelling voor het materiële en immateriële erfgoed in het algemeen en die van het werkgebied in het bijzonder. De doelgroep zijn niet alleen de leden, maar betreft iedereen zowel jong als oud, zowel inwoners van Mill als elders. De leden zijn de basis. Zij steunen actief, moreel en/of financieel de doelstelling van de stichting. De stichting tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen zaken, voorwerpen, taal en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving. Verder door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede door samenwerken aan activiteiten van andere stichtingen, die met het genoemde doel verband houden of daarmee van belang zijn. Samenvattend: Het behouden van historisch erfgoed en het verzamelen en vervolgens delen van regionale, historische informatie.

•3 Rol in de Samenleving.
Bewustwording van ons gemeenschappelijk erfgoed zorgt voor meer betrokkenheid en binding van mensen met hun omgeving. Mensen die zich verbonden voelen, dragen meer zorg voor hun omgeving, de gebouwen, de mensen, de natuur en de cultuur. Het verhoogt de kwaliteit van hun leven. Aan die bewustwording dragen bij:

* Het inspelen op actuele gebeurtenissen, herdenkingen of bestaande evenementen, door een link te leggen met de historische context. Dit krijgt vorm onder andere door aandacht in de kroniek, via lezingen, rondleidingen, of exposities.

* Het verwerven en/of behouden van voorwerpen, locaties, gegevens (verhalen, liedjes etc.) en beeldmateriaal, die vallen onder de doelstelling.

* Zorgen voor een goede opslag en conservering.

* Zorgen voor toegankelijk maken van de gegevens.

•4 Lidmaatschap en privacy.
Lidmaatschap is geregeld volgens de statuten 4 t/m 8. Kandidaat-leden vullen een lidmaatschapsformulier in en ondertekenen daarbij de privacyverklaring die De Stichting volgens de regels van de AVG van 25 mei 2018 heeft opgesteld en in de algemene ledenvergadering van 4 juni 2020 is goedgekeurd. Deze verklaring is op de website van De Stichting te raadplegen. Myllesheem kent een persoonlijk lidmaatschap 50euro per jaar. Betaling verloopt via automatische incasso, tenzij anders afgesproken. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

•5 Bestuurlijk.
Voorzitter en secretaris bereiden de bestuursvergaderingen voor. Bestuursleden kunnen agendapunten opvoeren. Agenda en notulen worden minimaal enkele dagen voor de vergadering toegestuurd. De secretaris registreert interne en binnengekomen stukken en gegevens digitaal. Een kopie hiervan wordt van tijd tot tijd op een externe harde schijf opgeslagen. Daarnaast worden belangrijke gegevens direct in de Cloud opgeslagen. Er is een handleiding voor het geval de secretaris zelf niet meer bij deze gegevens kan. Regelmatig overleg door de werkgroepen, onder andere als agendapunt in bestuursvergaderingen. Verslaglegging door de werkgroepen, via jaarverslag, tijdens de Algemene Ledenvergadering. De stichting werkt onder de provinciale, overkoepelende organisatie; Brabant Heem.

•6 Zorg voor het uitdragen naar belangstellende en P.R.
Bekendheid geven aan de doelstelling en taken die men zich gesteld heeft, waardoor het draagvlak, en de interesse met betrekking tot erfgoed wordt versterkt. Het draagt ook bij aan het verwerven van gegevens en materiaal om kennis en collecties aan te vullen. Naast de activiteiten en evenementen aandacht te krijgen genoemd in 3. -Rol in de samenleving-, kunnen we in de huidige tijd niet zonder de sociale media die te allen tijde voor iedereen toegankelijk zijn. De Stichting heeft een website www.Myllesheem.nl en zet actuele informatie op Facebook: De Stichting Myllesheem.
Het mededelingenblad met informatie over de activiteiten en de leden gaat 3 á 4 keer per jaar digitaal naar de leden. Voor leden die hier geen toegang toe hebben, wordt voorlopig nog een papieren versie rondgestuurd. De Stichting wil haar invloed op de Gemeentelijke Monumentencommissie en de straatnamen commissie uitoefenen door met leden zitting te nemen in de commissies.

•7 Jaarplan en Meerjarenplan.
Naast het beleidsplan dient een globaal meerjarenplan vastgesteld te worden voor vier jaar. Hierbij worden thema's of speerpunten benoemd die zeker aandacht zullen krijgen. Zo mogelijk gaat dit plan vergezeld van een financiële opzet. Jaarlijks zal een evaluatie plaats vinden zodat, indien nodig, het plan bijgesteld kan worden, zowel financieel als inhoudelijk. De werkgroepen maken een jaarplanning met zo mogelijk een begroting. Het bestuur stelt per werkgroep de benodigde financiën voor 1 jaar vast. Voor niet geplande activiteiten en/of werkzaamheden kan het bestuur extra middelen beschikbaar stellen, zulks op verzoek van de werkgroep.

•8 Werkgroepen.
Onze Heemkundekring streeft ernaar om een aantal van haar activiteiten onder te brengen bij de werkgroepen. Enkele werkgroepen zijn al actief. Werkgroepen werken altijd in overleg met het bestuur aangezien die de algemene verantwoordelijkheid heeft en het overzicht moet bewaren. Ten behoeven van de jaarvergadering maakt elke werkgroep een kort verslag van maximaal 10 regels dat opgenomen wordt in het jaarverslag. Hierin staan beknopt en heel concreet de activiteiten van het afgelopen jaar.

•8.1. Werkgroep Archiefbeheer.
Het beheren van de collectie . Het aannemen van nieuwe voorwerpen et cetera volgens vaste regels, die vastgelegd zijn in het Collectieplan. Het uitlenen van deel collecties en de materialen voor tentoonstellingen. Legt de gegevens vast van de aanwezige en de nieuw aangeboden voorwerpen, dit conform het collectieplan. Het verzamelen van landkaarten, het vastleggen van veld -en straatnamen en van het oorspronkelijk dialect. Het beheer van de bibliotheek Van de geregistreerde voorwerpen, documenten en het beeldmateriaal lijsten maken om de gegevens opvraagbaar te maken.

•8.2. Werkgroep Archeologie.
Sporen uit het verre verleden onderzoeken en vastleggen. Plaatsen bepalen, vastleggen en actueel houden waar zich resten van de geschiedenis zouden bevinden (archeologische verwachtingskaart) en alert zijn op veranderingen (bouwactiviteiten) van deze plaatsen. Op verzoek van derden onderzoek doen. Contracten onderhouden met andere archeologische werkgroepen, archeologische bureaus en de landelijke organisatie AWN ( Archeologische Werkgemeenschap Nederland). In samenwerking met overheden, gemeente, provincie en waterschappen en de Gemeentelijke Monumentencommissie toezien op handhaving van de in de wet gestelde eisen, Erfgoedwet, ten opzichte van de archeologie. Het beoordelen van archeologische ( concept ) rapporten.

•8.3. Werkgroep Genealogie.
Het verzamelen van gegevens van inwoners van de voormalige Gemeente Mill en Sint Hubert uit het verleden en het heden, onder andere door middel van geboorte, huwelijks- en overlijdensberichten en bidprentjes, zoals omschreven in het Collectieplan.
Kennis hebben van het gebruik van gemeente-, kerk- en rijksarchieven. Adviezen kunnen geven over hoe een stamboomonderzoek opgezet kan worden en hoe er gebruik gemaakt kan worden van de archieven.

•8.4. Werkgroep Communicatie en P.R.
De uitgave verzorgen van Mededelingenblad en Kroniek -Mylle tot Mill-, en het verzamelen van onderwerpen hiervoor. Het uitgeven van publicaties over bijzondere onderwerpen of ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen, alleen of in samenwerking met anderen. Voor deze publicaties kan een tijdelijke werkgroep geformeerd worden, waarvan de samenstelling afhankelijk is van het onderwerp. Indien nodig- en rijksarchief bezoeken voor achtergrondinformatie. Zorgen voor publicatie om het werk van de heemkundekring bekendheid te geven buiten de eigen Stichting. Het actueel houden van een aansprekende website. Jong en oud moeten hier aangesproken worden. P.R.: bij voorkomende gelegenheid week- en dagbladen en de lokale TV, radio en krant informeren.

•8.5. Werkgroep Educatie/ o.a. Canon
Jongeren historisch bewust maken van hun eigen leefomgeving, is een belangrijke taak van de heemkundekring. Activiteiten die dit ondersteunen: Het actueel houden van de site: Canon van gemeente Mill en Sint Hubert. Het verzorgen van gastlessen, projecten, historische wandelingen, excursies, archeologie (mid)dagen. Dit deels op verzoek, of als aanbod.

•8.6. Werkgroep Attentiestenen en gevelpanelen.
Bewoners van Mill met kerkdorpen en bezoekers van deze plaatsen historische kennis bijbrengen van markante locaties door middel van attentietegels. Tegels van 60x60 cm. met een historische afbeelding en beschrijving zijn projectmatig over Mill verdeeld. Het project voorziet in plaatsing van tegels in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord en vervolgens toponiemenbanken in het buitengebied.
Het maken van fietsroutes en een (compleet) informatieboekje horen eveneens bij dit project.

•8.7. Werkgroep Digitalisering
Het verzamelen en conserveren van dat beeldmateriaal wat voor de Heemkunde van belang is. Het vastleggen van de gegevens van en over dit materiaal. Het opbouwen van een beeldmateriaalarchief , zoals omschreven in het Collectieplan. Het vastleggen van gebouwen, situatie et cetera, voor de toekomst. Het gedeeltelijk toegankelijk maken van het archief. Het veilig opslaan van gegevens. Heemkundekring Myllesheem heeft zich in 2022 aangesloten bij een digitaliseringproject van Erfgoed Brabant :Memorix Maior, ook Brabant Cloud genoemd.
Volgens een eigen format worden bestaande en nieuwe bestanden naar dit systeem overgezet of ingebracht. Deze systemen moeten zijn ingericht conform het Collectieplan.

•9. Werkgroep Gebouwen.
De stichting heeft de beschikking over een ruimte in de kelder van Cultureel Centrum Myllesweerd van zes bij tien meter. Dit is eigendom van de gemeente Land van Cuijk. Daarnaast is in de kelder van het oude gemeentehuis een bergruimte van 12m². Gemeente Land van Cuijk is eigenaar van Myllesweerd en De Stichting is een vaste huurder. Naast De Stichting maken diverse andere huurders gebruik van dit pand, dat dus eigendom is van de gemeente Land van Cuijk. Een locatie manager regelt de organisatie. Enkele keren per jaar is er -huurdersoverleg- met vertegenwoordigers van de vaste huurders. Afspraken en knelpunten over het gebruik worden dan besproken. Heemkundekring stelt zich coöperatief op ten opzichte van andere gebruikers . Dienstbaar zijn, respect, doelmatigheid, veiligheid, duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

•10. Werkgroep zorg voor de collectie.
De zorg voor de collectie is vastgesteld. Het collectieplan is onderdeel van het beleidsplan.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 2 februari 2022.